Contractafspraken gegevensleveranciers Rijkswaterstaat

De meeste bronhouders beschikken niet zelf over de gegevens die ze moeten aanleveren bij de BRO. Die gegevens komen vaak uit een opdracht waarbij ook ondergrondgegevens worden ingewonnen. Bronhouders kunnen de opdrachtnemer vragen om de gegevens in het juiste formaat klaar te zetten in het Bronhouderportaal. U legt dit vast in bestekken of contractafspraken. Hierbij een voorbeeldtekst van Rijkswaterstaat.

Waarom belangrijk

De bronhouder heeft de wettelijke plicht om gegevens aan te leveren aan de BRO. De organisatie aan wie een bronhouder een opdracht verstrekt, heeft die wettelijke plicht niet. U kunt dit oplossen door bijvoorbeeld contractafspraken te maken met deze partij.

Aanpassing contracten met opdrachtnemers

In uw contracten met uw opdrachtnemers kunt u de verplichting opnemen om gegevens voor u klaar te zetten in het Bronhouderportaal. Een andere mogelijkheid is dat u deze verplichting vastlegt in een standaard bestek dat u bij opdrachtverlening gebruikt. U kunt deze verplichting tot gegevenslevering geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft geen regels voor hoe u dat moet doen, want het ministerie kan immers niet treden in uw (privaatrechtelijke) contractrelaties.

Voorbeelden contractafspraken

Om u toch op weg te helpen, wijst het ministerie op het document Model vraagspecificaties proces D&C van Rijkswaterstaat. Bekijk  de voorbeeldtekst uit versie 4.6 van april 2020 (pdf, 319 kB) (pdf, 317 kB) over omgaan met de gegevens ondergrond (GO) onder paragraaf 5.5. Paragraaf 5.5.1 gaat over de Wet Bro. Paragraaf 5.5.2. is gericht op data die men (nog) niet aan de LV BRO kan leveren. Om die data wel te borgen, maakt Rijkswaterstaat een extra afspraak met gegevensleveranciers om die data te leveren voor DINOloket. Mocht u ook gegevens aan DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) leveren of willen leveren, dan kunt u desgewenst een soortgelijke verplichting opnemen. Het ministerie van BZK staat hier geheel buiten.

We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de goede contracten met uw opdrachtnemers af te sluiten. Aan dit modeldocument kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor gebruik van de modellen, of onderdelen daarvan, door derden. Ook moet u zich bewust zijn van de systematiek in deze vraagspecificaties, die Rijkswaterstaat baseert op de UAVgc, met een specifiek begrippenkader.

RAW-bepalingen

In de GWW-sector wordt veel gebruik gemaakt van de RAW-systematiek (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) bij het opstellen van bestekken. In overleg met CROW, beheerder van de RAW, is artikel 01.01.10/04 in de RAW aangepast op verplichte levering van relevante gegevens aan de BRO. De tekst luidt nu als volgt:

De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een uitdrukkelijke opdracht van de zijde van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk ingezamelde of verkregen gegevens over de bodem en ondergrond, binnen 20 werkdagen te verstrekken aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) via het daartoe ingerichte Bronhouderportaal BRO. De opdrachtgever maakt daartoe tijdig een project in het Bronhouderportaal aan.

Wanneer u de RAW gebruikt als grondslag voor uw opdrachtverlening, dan geldt uiteraard deze bepaling. U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de tekst in deze of aangepaste vorm in uw eigen bestekken op te nemen.