Toegepast geologisch booronderzoek (BHR-AG)

Toegepast geologisch onderzoek (BHR-AG) beschrijft de opbouw van de ondergrond op lokaal of regionaal niveau en heeft vaak een hydrologische toepassing. Dat onderzoek kan bestaan uit een toegepast geologische boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse.

Gebruik

Het toegepast geologisch onderzoek heeft een grote diversiteit aan onderliggende doelen. Het traject waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt is daardoor ook zeer ruim en loopt van 0 tot dieper dan 500 meter.  Deze 500 meter is de begrenzing in verband met de mijnbouwwet.

De kennis uit dit soort onderzoek is onder meer nodig voor het aanbrengen van constructies voor monitoring, de winning van grondwater of voor het maken van lokale en regionale modellen. Zo ontstaat bijvoorbeeld beter inzicht in het hydrologisch systeem of in de aanwezigheid van bepaalde grondstoffen.

Planning

Toegepast geologisch onderzoek wordt in tranche 4 aan de BRO toegevoegd.

Toegepaste geologie, boormonsterbeschrijvingen (BHR-AG-BMB)

Van toegepast geologisch onderzoek zijn de boormonsterbeschrijvingen in de planning van de BRO opgenomen. De boormonsteranalyses van toegepast geologisch booronderzoek zijn nog niet gepland.

Boring en slangen voor Warmte-Koude Opslag, grondwatermonitoringput en brandput.

Toepassing

Bij toegepast geologisch booronderzoek is minder specialistische kennis nodig dan bij geologisch booronderzoek. Dit komt doordat men bij toegepast geologisch booronderzoek meestal gebruik maakt van al bestaande ondergrondmodellen (zoals in de BRO zijn opgenomen) en met dit booronderzoek alleen toetst of de verwachting bijstelt.

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het inrichten van constructies voor het onttrekken of monitoren van grondwater en het plaatsen van Warmte-Koude Opslagsystemen (WKO). Bij het maken van lokale of regionale modellen worden dit soort booronderzoeken uitgevoerd om meer detail en zekerheid in het model aan te brengen.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4, inwerkingtreding 1-1-2022.

Scopedocument

Voor dit registratieobject is de scope beschreven in het Scopedocument Geologisch Booronderzoek (pdf, 522 kB).

Catalogus

De catalogus is nog niet gereed. De publieke consultatie hierover is afgerond en de resultaten worden momenteel verwerkt.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van IenW, BZK, Defensie en LNV.