Wat is de BRO?

Grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei, hebben enorme impact op de directe leefomgeving - niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond. Voor een goed beleid en beheer. Fundament hiervoor zijn eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het wordt druk in de ondergrond!

Drukte in de ondergrond

BRO: centrale registratie van gegevens over de ondergrond

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met eenduidige, betrouwbare data en informatie over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Op de datasets kunnen ook rekenprogramma’s en modellen uitgevoerd worden.

Betrouwbare gegevens, voor iedereen beschikbaar

Nu zijn de ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Denk aan gegevens die bekend zijn door metingen via sonderingen of via meetinstrumenten in putten. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd. En ze zijn maar gedeeltelijk publiek beschikbaar. Dankzij de BRO hebben alle gegevens straks een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar.

Om dit voor elkaar te krijgen, zijn bestuursorganen verplicht om:

 1. bodem- en ondergrondgegevens aan te leveren volgens de afgesproken standaarden
 2. ondergrondgegevens te gebruiken voor alle overheidstaken
 3. onjuiste gegevens terug te melden aan de bronhouder

Ieder jaar worden steeds meer ondergrondgegevens opgenomen in de BRO en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Zo zorgen we samen voor duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond.

Gegevens in de BRO

Iedere tranche kunnen overheden (bestuursorganen) gegevens over nieuwe registratieobjecten toevoegen aan de BRO. De eerste tranche is in 2018 ingegaan. Daarmee zijn 3 registratieobjecten aan de BRO toegevoegd:

 • Grondwatermonitoringput
 • Geotechnisch sondeeronderzoek
 • Bodemkundige Boormonsterbeschrijving

De tweede tranche is ingegaan op 1 januari 2020. Daarmee zijn de volgende registratieobjecten aan de BRO toegevoegd:

 • Geotechnische  Boormonsterbeschrijving
 • Geotechnische  Boormonsteranalyse
 • Bodemkundige wandbeschrijving
 • Modellen: Bodemkaart, Geomorfologische kaart, REGIS II (Hydrogeologisch model), GeoTOP, DGM (Digitaal Geologisch Model)

De derde tranche is ingegaan op 1 januari 2021 en 1 juli 2021*. Daarmee zijn de volgende registratieobjecten toegevoegd:

 • Bodemkundige Boormonsteranalyse*
 • Geologische  Boormonsterbeschrijving 1*
 • Geotechnische Boormonsteranalyse 2*
 • Bodemkundige wandmonsteranalyse*
 • Grondwatermonitoringnet
 • Grondwaterstandonderzoek
 • Grondwatersamenstellingsonderzoek

De vierde tranche is ingegaan op 1 januari 2022. De volgende registratieobjecten zijn toegevoegd:

 • Formatieweerstandonderzoek
 • Geologische Boormonsterbeschrijving 2
 • Geologische boormonsteranalyse
 • Grondwaterproductiedossier
 • Grondwatergebruiksysteem
 • Model Grondwaterspiegeldiepte
 • Bodemkaart 2
 • Mijnbouwconstructie*
 • Mijnbouwwetvergunning

Voor de vijfde tranche (Milieukwaliteit) start het aanleveren op 1 januari 2025. Er zijn 2 registratieobjecten:

 • Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD – Site Assessment Data)
  Het kwantitatieve onderzoek naar de aard en gehalten van stoffen in de bodem met als doel vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.
 • Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD – Soil Legal Decisions)
  De wettelijke status van de onderzoekslocatie binnen het kader van de aanpak van bodemverontreiniging op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) of uitvoeren van milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet.

Zie ook:

Wat zit er niet in de BRO?

 • Kabels en leidingen. Het Kadaster verstrekt gegevens over de ligging van kabels en leidingen (via KLIC).
 • Riolering. Informatie over de ligging van rioolstelsels en bijbehorende aansluitleidingen (leidingen tussen het rioolstelsel en riool op particulier terrein) worden door gemeenten bijgehouden.
 • Archeologie. Archis is een databank waarin gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de prehistorie tot in de nieuwe tijd zijn opgeslagen.
 • Niet gesprongen explosieven. Informatie over niet gesprongen explosieven is opgenomen in explosievenrisicokaarten. Iedere gemeente maakt hiervoor zijn eigen kaart.
 • Ondergrondse topografie. Informatie over de ondergrondse constructies zoals parkeergarages en metrostations zijn te vinden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en ondergrondse constructies als ondergrondse afvalcontainers en water- en gasputten voor ondergrondse leidingstelsels zijn opgenomen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

BRO in breder verband

De BRO staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van bredere ontwikkelingen. Zo maakt de BRO deel uit van het stelsel van basisregistraties. Dat stelsel brengt basisgegevens van Nederland bij elkaar, waaronder topografie, adressen, gebouwen, personen en kentekens. De BRO voegt daar gegevens over de ondergrond aan toe. Lees meer op BRO in breder verband.


De BRO in video

Hoe werkt de Basisregistratie Ondergrond?

Introductie Basisregistratie Ondergond

3D twinning

De waarde van 3D beleidsvorming

De bodem in kaart

Handig om te weten

Het programma werkt aan diverse producten en diensten. Lees meer:

Inhoud van de BRO

Programma