BRO in breder verband

De BRO staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van bredere ontwikkelingen.

BRO in het stelsel van Basisregistraties

Stelsel van basisregistraties

De BRO is de laatste toevoeging aan het stelsel van basisregistraties. Dit stelsel bevat de gestandaardiseerde en gevalideerde basisgegevens van Nederland, die overheidsinstellingen gebruiken bij de uitvoering van hun taken. De overheid vraag niet opnieuw naar gegevens die al binnen het stelsel bekend zijn. Dit vermindert de administratieve lasten van burgers en bedrijven. Volgende stap is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur.

De Omgevingswet

De BRO draagt bij aan de hoogwaardige informatievoorziening die nodig is voor de uitvoering van de Omgevingswet. Om de hierin geboden beleidsvrijheid weloverwogen en juridisch onderbouwd te benutten, zijn goede gegevens nodig. Een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet de juiste informatie gaan leveren aan het bevoegd gezag (het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen). Het stelsel van basisregistraties – waaronder de BRO – is een essentiële bron voor het DSO.

Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De ondergrond speelt hierin een belangrijke rol. De gegevens uit de BRO in 2D en 3D geven inzicht in de kansen, opgaven en risico’s bij ruimtelijke planvorming. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. De BRO geeft op deze manier invulling aan de prioriteiten van de NOVI. Momenteel geeft het programma NOVEX regie aan het leggen van de ruimtelijke puzzel en zorgt voor samenhang in het ruimtelijke beleid

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Om de ondergrondse ruimte beter te ordenen, heeft het kabinet heeft eind 2016 het Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (STRONG) aan de Tweede Kamer aangeboden. De Rijksoverheid ontwikkelt daarin een samenhangend beleid voor activiteiten in de ondergrond, zoals de winning van grondwater, delfstoffen en aardwarmte en de opslag van CO2, aardgas en bodemenergie. Zo wordt het mogelijk ruimtelijke activiteiten van nationaal belang, zoals aardwarmtewinning en gasopslag, af te wegen tegen andere functies in een gebied. Uiteraard zijn hiervoor goede gegevens nodig, o.a. afkomstig uit de BRO. Bekijk dit filmpje voor meer informatie over STRONG en ondergrondgegevens.

Zicht op Nederland

De rijksoverheid werkt in het Beraad voor Geo-informatie aan een toekomst waarin burgers, bedrijven en overheden de schaarse ruimte in Nederland beter beschermen en benutten - dankzij betrouwbare en breed beschikbare ruimtelijke informatie. Dit wordt gedaan vanuit de meerjarenvisie Zicht op Nederland. Het doel is datagedreven kunnen werken aan maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Deze visie wordt opgepakt in twee programma’s: Datafundament en Digitale Tweeling. De Basisregistratie Ondergrond is onderdeel van het Datafundament en helpt bij het verstevigen van de basisinformatie.

INSPIRE

Een deel van de registratieobjecten van de BRO valt onder de Europese richtlijn INSPIRE, die een geïntegreerd beleid voor de leefomgeving mogelijk maakt. Deze richtlijn schrijft voor welke gegevens beschikbaar moeten worden gemaakt voor burgers en bedrijven en hoe, namelijk inclusief zoek-, raadpleeg-, download- en verwerkingsdiensten. De implementatie van de BRO omvat ook de ‘vertaling’ van BRO-gegevens naar INSPIRE-voorschriften. Afzonderlijke bronhouders hoeven daar geen voorzieningen voor te treffen.

Kennis- en Innovatieprogramma Bodem & Ondergrond (KIBO)

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen maken bestuurlijke afspraken over afwegingen op regionaal en lokaal niveau, bijvoorbeeld over de toepassing van bodemenergie. Alle hiervoor benodigde kennis ontwikkelt het ministerie van IenW in het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem & Ondergrond (KIBO). De BRO fungeert als bron van ondergrondgegevens.

Sustainable Development Goals van de VN

De BRO draagt tot slot op verschillende manieren bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze SDG’s zijn de 17 ontwikkelingsdoelen door alle lidstaten van de VN zijn aangenomen om te komen tot een duurzame wereld in 2030. Ze gelden in alle landen en voor alle mensen. Een groot aantal van deze doelen hebben baat bij kennis over de ondergrond en gebruik van betrouwbare data daarover. Dit is hoe de BRO daaraan bijdraagt.