Status vervolgacties VNG Impactanalyse

In de Impactanalyse BES en PFAS in de BRO heeft de VNG randvoorwaarden en  gewenste vervolgacties benoemd. Deze zullen door het Programmabureau BRO als leidraad voor de verdere implementatie worden gebruikt. De voortgang op elk van deze onderdelen is te vinden in deze tabel.

Voortgang acties VNG Impactanalyse BES en PFAS in de BRO

Status acties

Item uit impactanalyse

Status

Toelichting

1 Randvoorwaarde:
Het uitbreiden van de leverplicht voor de gemeente als bevoegd gezag is pas mogelijk als er (qua inhoud en format) aansluiting is tussen de aan te leveren gegevens volgens materiewetgeving en de BRO-plichtige informatie.

Loopt

Voor de aansluiting met de Omgevingswet is een onderzoek gestart over hoe dit kan worden geregeld. Uitgangspunt is dat de gegevensstroom binnen het DSO zonder tussenstappen kan worden ‘afgetakt’ richting BRO.

2 Randvoorwaarde:
Sluit - als de leverplicht wordt uitgebreid met de rol van bevoegd gezag - voor de aan de BRO te leveren informatie over GBES aan bij de informatie die gemeenten ontvangen vanuit hun huidige rol van bevoegd gezag bij een vergunningaanvraag of melding.

Aandachtspunt

De BRO wordt qua data en format aangesloten op wat via de materie-wetgeving beschikbaar komt. Dit is een vast aandachtspunt bij het opstellen van de catalogi.

3 Randvoorwaarde:
Het uitbreiden van de leverplicht voor de gemeente als bevoegd gezag is pas mogelijk bij een gelijktijdige inperking van de bronhouderverplichting voor gegevens, die de gemeente ontvangt als bevoegd gezag.

Wordt aan voldaan

Inperking (scope) volgt uit de wettelijk vastgestelde catalogi voor de BRO-registratieobjecten.

4 Gewenste vervolgactie:
Maak een nadere duiding van de bronhoudersverantwoordelijkheid van de BRO-coördinator, als de leverplicht wordt uitgebreid voor gemeenten als bevoegd gezag.

In onderzoek

De Wet-Bro legt de uitvoerings-verantwoordelijkheid op het niveau van bestuursorgaan/bronhouder. De organisatorische invulling daarvan berust bij de bronhouder zelf. Voor een rol als BRO-coördinator biedt het Programmabureau een functiebeschrijving aan. Deze handreiking zal worden herijkt in overleg met de stakeholders.

5 Gewenste vervolgactie:
Sluit voor de initiële vulling van de BRO met historische gegevens aan bij de huidige gegevens (inclusief het huidige kwaliteitsniveau) van bodemenergiesystemen in het LGR.

6 Gewenste vervolgactie:
Maak - als ookhistorische gegevens over GBES onder de leverplicht gaan vallen - direct afspraken tussen het ministerie van BZK en LGR voor de praktische uitwerking en financiering van het overzetten van de gegevens.

In uitvoering

BZK heeft subsidie verleend aan BIJ12 om drie zaken uit te voeren:

a) het realiseren van een koppelvlak LGR-BRO;

b) een initiële dataoverdacht LGR>BRO (historische gegevens, opgewerkt naar IMBRO/A)

c) een naadloze aansluiting van LGR op de BRO.

Aan de financiering van de implementatie wordt nog gewerkt. Daarbij zullen uitdrukkelijk de kosten voor het overhevelen van historische gegevens worden meegenomen.

7 Gewenste vervolgactie:
Zorg voor een goede samenhang tussen de ontwikkelingen met betrekking tot BRO en andere ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving vanuit het gemeentelijke perspectief.

In uitvoering

Dit wordt belegd binnen de afdeling DRO van BZK. De invulling ervan vindt plaats door het team Geo-projecten en –beheer (voorheen BGI). De beheerder BRO bij BZK zal hierin de relevante bijdrage leveren.