Prioriteiten derde kwartaal

Gepubliceerd 14 juli 2023

De teams van de BRO-keten hebben hun werk voor het derde kwartaal van 2023 gepland. In de zomermaanden werken zij onder andere aan: het iteratief doorwerken aan Milieukwaliteit, veiligheid van het Bronhouderportaal en het opleveren van een nieuwe versie van de gegevenscatalogus voor het object Grondwatermonitoringput.

De teams hebben gezamenlijk de planning voor Q3 vastgesteld

Milieukwaliteit

Komende maanden wordt verder gewerkt aan het bouwen en afronden van Milieuhygiënisch Booronderzoek. De catalogus ligt momenteel ter consultatie en de opmerkingen worden verwerkt. Ook is recent besloten hoe we verder werken aan de registratieobjecten van Milieukwaliteit. Lees het nieuwsbericht hierover.

Bronhouderportaal

Dit jaar heeft veiligheid van het Bronhouderportaal een hoge prioriteit. Medio volgend jaar willen wij volledig voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. In de basis worden authenticatie (wie is de gebruiker) en autorisatie (wat mag de gebruiker) uit elkaar gehaald. Afgelopen kwartaal is gestart met de uitfasering van tokens en zijn rollen en rechten hernoemd. Komende twee vakantiemaanden wordt hier onder de motorkap aan verdergewerkt en na de zomer worden er acties verwacht van bronhouders en dataleveranciers. Hier volgt vanaf september de nodige communicatie over.

Een tweede prioriteit is het verbeteren van gebruik van het portaal voor de BRO gebruikersgroepen: bronhouders, leveranciers en notificatiegebruikers. Zowel afgelopen periode als komend kwartaal wordt gewerkt aan het faciliteren van raadplegen en doorzoeken van eigen transacties en leveringen.

De winkel moet natuurlijk open blijven en afgelopen kwartaal zijn dan ook de nodige bugs (101 stuks) en storingen opgelost. Ook zijn een viertal wijzigingsverzoeken doorgevoerd:

 • Uitbreiden van zoekfunctionaliteit via Object ID bronhouder;
 • Het wegnemen van een maximum op het aantal leveringen binnen een project;
 • Het verbeteren van visualisatie van grondwatergebruikreeksen, en
 • Het opnemen van project-ID in de mailnotificatie.

Mijnbouw

Binnen het domein Mijnbouw is de Mijnbouwconstructie (EPC) in het tweede kwartaal afgerond en gereed voor aanlevering. Als laatste deel zijn de zoutcavernes toegevoegd. De boorgaten ofwel de putten, en de mijnbouwstelsels waren al klaar.

Voor de Mijnbouwwetvergunning (EPL) moeten nog een aantal operaties worden afgerond. In Q3 wordt het technisch ontwerp daarvoor afgerond waarna in Q4 de bouw van de services volgt. Verder zal komend kwartaal een impactanalyse starten voor het aanleveren van Mijnbouwwetvergunningen vanuit de database van TNO naar de BRO.

Uitgifte van ondergrondgegevens en modellen

Via PDOK zijn op 11 juli nieuwe BRO datasets ontsloten. Van de dataset BRO Bodemkundig booronderzoek (BHR-P) worden de INSPIRE geharmoniseerde services van de thema’s Geologie en Bodem beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de ATOM downloadservices van BRO Grondwatergebruiksysteem (GUF) en BRO Grondwaterproductiedossier (GPD) beschikbaar.

In Q2 is gewerkt aan een grondige vernieuwing en vereenvoudiging van de code van het BROloket. Dit om de stabiliteit en beheerbaarheid van het loket te vergroten, terwijl bestaande functionaliteit behouden blijft. Er staat nu een nieuwe versie op onze testomgeving waarin het aantal coderegels nog maar 1/3 is van de huidige versie op productie. De nieuwe versie zal na de zomer beschikbaar worden gesteld; geïnteresseerden die feedback willen geven op die demoversie, zijn welkom. Meld je aan bij de BRO Servicedesk.

In het derde kwartaal zullen van alle BRO modellen nieuwe leveringen beschikbaar komen via BROloket en PDOK:

 • Er is prioriteit gegeven aan het uitgeven van versie 1.6 van GeoTOP, waarin de regio Almere wordt toegevoegd;
 • Alle drie de ‘Wageningen’-modellen zullen een update krijgen, waarin de data zijn geactualiseerd. Het gaat om de Bodemkaart, de Geomorfologische Kaart en Model Grondwaterspiegeldiepte.
 • Tegelijkertijd zal in de download op het BROloket een nieuwe versie van de SubsurfaceViewer bij de TNO-modellen DGM, GeoTOP en REGIS II beschikbaar komen.

En verder

 • Werkafspraken: in het tweede kwartaal zijn er in 7 gegevenscatalogi zogeheten werkafspraken verwerkt. Deze catalogi zullen op 1 januari 2024 wettelijk van kracht worden, zodat de werkafspraken met het werkveld ook juridisch verankerd zijn.
 • Nieuwe versie standaard GMW:  in Q3 zal een nieuwe versie van de standaard voor de Grondwatermonitoringput (GMW) worden gemaakt. Hierin wordt een koppeling met booronderzoek gemaakt en worden ‘niet openbare gegevens’ gedefinieerd en streven is om de catalogus gereed te hebben voor publieke consultatie.
 • Ook wordt er in Q3 op diverse onderdelen hard gewerkt aan Geologisch onderzoek (BHR-G). Er wordt een start gemaakt het bouwen van versie 3.1 van dit object. Hiermee kunnen historische gegevens volgens de normen van de SBB en NEN5104 worden aangeleverd aan de BRO. Streven is om deze services af te kunnen ronden in het vierde kwartaal.
  Tegelijkertijd wordt conversietooling gemaakt om deze historische gegevens te kunnen migreren van DINO naar de BRO en wordt verdergewerkt aan de standaard met het definiëren van de overige in het verleden toegepaste onderzoeksnormen voor Geologie.
 • Tot slot wordt komende tijd ook gewerkt aan de Europese richtlijn INSPIRE. Europese lidstaten realiseren een digitaal netwerk voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. Voor de BRO betekent dit dat BRO-gegevens vertaald moeten worden naar INSPIRE-voorschriften. Afzonderlijke bronhouders hoeven daar geen voorzieningen voor te treffen.