Kans Milieukwaliteit: aansluiten bij inwerkingtreding Omgevingswet

Gepubliceerd 14 juli 2023

We pakken de standaardisatie en bouw van nieuwe én bestaande gegevens van het registratieobject Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD) tegelijkertijd en in samenhang op. Dit biedt ons de kans om een aantal ontwikkelingen die voortkomen uit onder andere de inwerkingtreding van de Omgevingswet, op een goede manier mee te nemen. Hiermee krijgen overheden ook meer tijd om hun eigen informatiehuishouding in 2024 goed in te richten. Datum van inwerkingtreding blijft 1 januari 2025.

De oorspronkelijke gedachte voor de oplevering van beide registratieobjecten voor Milieukwaliteit was dat we eerst de bestaande gegevens iteratief standaardiseren en bouwen en daarna pas de nieuwe. Voor het registratieobject Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) houden we de voorgenomen werkwijze aan. Voor het registratieobject Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD) pakken we de bestaande en nieuwe gegevens in samenhang op. Dit wordt ingegeven door een aantal ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen

De eerste ontwikkeling van belang is het ingaan van de Omgevingswet die substantiële veranderingen met zich meebrengt. Het wettelijk kader verandert, besluittypen veranderen en bevoegd gezag kan wijzigen, waardoor ook bronhouderschap wijzigt. Daarnaast zullen ook bodemlocaties herverdeeld worden. Veel bronhouders staan hierdoor voor keuzen voor inrichten van werk en verantwoordelijkheden die bepalend zijn voor de informatievoorziening van SLD. 2024 is voor de lokale overheden een belangrijk jaar om dat goed in te richten.

Ook is SLD complex als het gaat om het toevoegen van gegevens. Het zijn namelijk objecten met een levensduur. We weten dat er verschillende manieren van registreren zijn en ieder doet dat op zijn eigen manier. Denk bijvoorbeeld aan gestapeld registreren van contouren. We willen de verschillen hierin zo klein mogelijk maken en de complexiteit versimpelen. Bovendien willen we zorgen dat IMBRO en IMBRO/A  goed op elkaar aansluiten. Met de nieuwe aanpak, waarin we IMBRO en IMBRO/A in samenhang uitwerken, wordt dit mogelijk. Dat vraagt wel wat meer tijd voor het opstellen van de gegevenscatalogus voor IMBRO/A.

Werkwijze

De komende tijd komt meer duidelijkheid over de impact van de Omgevingswet en de keuzes die bronhouders willen maken. Dat helpt bij het definiëren van de catalogus voor SLD. We plannen werksessies in voor na de zomer om allerlei vraagstukken die nu leven, te beantwoorden. Dit doen we samen met het werkveld.

Planning

Datum inwerkingtreding en van Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) voor bestaande informatie wordt 1 juli 2024 in verband met de lange wettelijke doorlooptijden (Europa). De inwerkingtreding SAD voor nieuwe informatie (IMBRO) was en blijft 1 januari 2025.

De planning ziet er dan als volgt uit:

SAD bestaande gegevens (IMBRO/A):

  • 4e kwartaal 2023: vaststelling catalogus
  • 1 januari 2024: technisch gereed
  • 1e kwartaal 2024: eerste aanleveringen mogelijk, die we in pilots organiseren
  • 1 juli 2024: wettelijke inwerkingtreding

SAD nieuwe gegevens (IMBRO) en SLD nieuwe & bestaande gegevens (IMBRO+ IMBRO/A)

  • 4e kwartaal 2023: catalogi gereed voor consultatie
  • 1e kwartaal 2024: publieke consultatie catalogi en verwerking
  • 2e of 3e kwartaal 2024: vaststelling catalogi
  • 1 januari 2025: technisch gereed en wettelijke inwerkingtreding

Storymap

Er is over Milieukwaliteit een mooie storymap gemaakt.