Unieke BRO-samenwerking Gasunie en Groningen

De gemeente Groningen treedt op als bronhouder voor ondergrondgegevens die de Gasunie inwint. En dat is niet alleen voor ondergrondgegevens in de ondergrond van gemeente Groningen zelf. De afspraak geldt voor alle gegevens vanuit het hele land. Want de Gasunie is in heel Nederland actief en daarmee een waardevolle bron voor de BRO. De constructie is efficiënt voor Nederland. Het voorkomt dat de Gasunie afspraken moet maken met tientallen verschillende bronhouders.

De Gasunie laat met grote regelmaat sonderingen uitvoeren om de opbouw van de ondergrond goed in beeld te krijgen voor de aanleg van gasleidingen en installaties. Vooral daar waar kruisingen zijn voorzien met bijvoorbeeld bestaande infrastructuur of natuurterreinen en er geen aanleg via open ontgraving kan plaatsvinden is er extra ondergrondinformatie nodig. Als sondeergegevens kunnen worden aangevuld met grondmechanische informatie uit eventuele pulsboringen en labproeven, dan kan de boorlijn van een voorgenomen horizontale boring worden uitgewerkt. En daarmee is er geen open ontgraving nodig. Andere Gasunie-onderzoeken kunnen deze informatie later ook weer gebruiken.

Uitvoering van een pulsboring.

De verantwoordelijke medewerker,  Jan van Leerdam vertelt: “Het zou jammer zijn wanneer deze sonderingen niet zouden landen in de BRO. Door ze in de BRO op te nemen zijn de gegevens direct te benaderen door bijvoorbeeld ingenieursbureaus en leidingaannemers die werk uitvoeren voor de Gasunie. Maar ja, de Gasunie is (nog) geen bronhouder en de aanlevering zou dan via bronhouders in het hele land moeten gebeuren. Dat is heel veel administratie. Dan vraag je je af: Kunnen we daar voor de BRO niet wat slimmers voor bedenken?”

Het aanbod van gemeente Groningen

In de persoon van Gerd de Wolde is de gemeente Groningen een ware pleitbezorger voor de BRO. Gerd geeft aan: "De BRO  is een gedeelde registratie waar we met zijn allen aan bouwen en die we ook allemaal gebruiken. Dit betekent ook dat je samen zorgt dat de registratie goed gevuld wordt om zo te zorgen voor een grotere ‘dekking’. En daardoor voor meer betrouwbaarheid van de informatie die we hebben over de ondergrond. Reden genoeg dus dat ik bereid ben om hieraan mee te werken.”

Leggen van een gasleiding.

De oplossing: een nieuwe afspraak

In afstemming met programmabureau BRO is nu een nieuwe type samenwerking tot stand gekomen: De Gasunie levert de ondergrondgegevens nu aan bij de gemeente Groningen die daarmee landelijk het bronhouderschap op zich neemt voor deze gegevens.

De inrichting van deze afspraak in het Bronhouderportaal

De aanleveringen worden georganiseerd in het Bronhouderportaal. Dit werd als volgt ingericht:

  • Gemeente Groningen maakte in het Bronhouderportaal een project aan: Gasunie Sonderingen Nederland en machtigde de Gasunie om als leverancier ondergrondgegevens aan te leveren.
  • Vervolgens werd de Gasunie als externe controleur gemachtigd om ook de inhoudelijke controle te doen voor leveringen. Dat deze controle in het Bronhouderportaal gebeurt helpt om de uniformiteit te borgen en het gevolgde proces voor later goed traceerbaar te maken.
  • Als de Gasunie nu een leveringen aanlevert en inhoudelijk goedkeurt dan stelt gemeente Groningen ze daarna vast als een authentiek gegeven. Daarna worden ze geregistreerd in de BRO.
  • Mochten nadien terugmeldingen komen over geregistreerde gegevens, dan pakt gemeente Groningen die op en zorgt voor de benodigde inhoudelijke afstemming met de Gasunie.

In cijfers

Door deze samenwerking zijn er tot nog toe een kleine 500  sonderingen extra opgenomen in de BRO. Naar verwachting komen daar jaarlijks 250 sonderingen bij. Mogelijk komen daar in de toekomst nog andere soorten gegevens bij zoals diepere boringen en labproeven.

Wordt de Gasunie in de toekomst misschien zelf bronhouder?

Momenteel onderzoekt het ministerie van BZK of het juridisch mogelijk is dat de Gasunie zélf bronhouder gaat worden voor de BRO. Dan kan de Gasunie het helemaal zelf regelen. Mocht dat in de toekomst inderdaad gaan gebeuren, dan wordt het bronhouderschap van de ‘eigen’ ondergrondgegevens in de BRO alsnog overgezet van gemeente Groningen naar de Gasunie. Maar tot het zover is, is het programma BRO heel blij met het initiatief en inzet van de gemeente Groningen!