Monsterverzameling door WENR

Wageningen Environmental Research (WENR) zet jaarlijks vele honderden boringen en heeft inmiddels een uitgebreide monsterverzameling. De gegevens van oudere profielen zijn al langer in de BRO opgenomen. Sinds kort levert WENR ook de nieuwe boormonsterprofielen aan via het Bronhouderportaal. Daar registreert een nieuwe bronhouder ze in de BRO: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bodemkundige boormonsterprofielen geven ons een beeld van de bodemopbouw. Informatie die gebruikt kan worden voor uiteenlopende vraagstukken als wateroverlast, droogte, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling.

Monsters nemen om vraagstukken op te lossen

Joop Okx programmaleider Basisregistratie Ondergrond bij Wageningen Environmental Research: “In Nederland zetten we jaarlijks vele honderden boringen in het hele land. Veelal gebeurt dat met de Edelman-boor of met een guts - een uit de kluiten gewassen appelboor. Afhankelijk van de opdracht gebeurt dat tot 2-5 meter diep. Met deze monsters kunnen we een profiel maken van de bodem en uiteindelijk wordt de informatie ook gebruikt voor het maken van de Bodemkaart en de GeoTop.”

“Kennis van de bodem geeft ook informatie over hoe de bodem reageert op extreme neerslag of droogte. Is wateroverlast te verwachten? Of zal er door droogte sprake zijn van een verminderde gewasopbrengst? We kunnen ook ideeën hebben over hoe natuur eruit zou moeten zien, maar zonder een geschikte bodemgesteldheid komt of blijft die natuur er niet. Deze informatie geeft inzicht in de omstandigheden en de (on)mogelijkheden bij natuurontwikkeling en -beheer. Ten slotte leidt kennis van de bodem ertoe dat we met zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen een maximale gewaskwaliteit en -opbrengst bereiken.”

Bekende en onbekende leveranciers

Wageningen Environmental Research (WENR) verzamelt al sinds de jaren ’60 ondergrondgegevens in heel Nederland. Joop Okx: “Een van de manieren waarop we dat doen is via het maken van boormonsterprofielen. Vanaf nu leveren we deze profielen automatisch aan bij het Bronhouderportaal van de BRO. Een mooi gestroomlijnd proces!”

Dat dit automatisch kan, opent de weg voor andere leveranciers van bodemkundige boorprofielen. De BRO verwelkomt hen graag!

Nieuwe bronhouders

RVO is sinds kort actief als bronhouder voor de BRO. Dat doen ze in opdracht van zowel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als WENR weer nieuwe boormonsterprofielen aanlevert, zorgt RVO nu voor automatische registratie in de BRO. Maar LNV is niet de enige organisatie die opdracht kan geven om bodemkundige boorprofielen te verzamelen. Provincies, waterschappen of andere bestuursorganen kunnen dat ook en in dat geval kan het BRO Implementatieteam – nu de proef op de som is genomen – ook die organisaties gemakkelijk wegwijs maken in de wereld van de bodemkundige boorprofielen.

In aantallen

  • In totaal 331.683 boormonsterprofielen die WENR in het verleden heeft ingewonnen werden eerder al opgenomen in de BRO.
  • Nu zijn ook de eerste 402 recent ingewonnen boormonsterprofielen via het Bronhouderportaal aangeleverd en daar door RVO verwerkt.

Nu voor iedereen te bekijken: een monster uit Monster

Via verschillende viewers zoals het DINOloket (straks BROloket) en de PDOK-viewer zijn de boormonsterprofielen voor iedereen in te zien en te downloaden:

In de PDOK-viewer: Boormonsterprofielen in Zuid-Holland

In BROloket/DINOloket: Meer details en de visualisatie van één boormonsterprofiel in Monster