Eerste vergunningplichtige putten in de BRO

De kop is eraf: de eerste vergunningplichtige grondwatermonitoringsputten zijn in de BRO geregistreerd. Daarvoor zorgden drinkwaterbedrijf Brabant Water samen met de provincie Noord-Brabant en softwareleverancier Realworld Software Products. Nadat vorig jaar september de ambitie is uitgesproken om deze gegevens vóór 1 mei 2020 aan te leveren, zijn ze meteen aan de slag gegaan.

Waterwinput.

Wat zijn vergunningplichtige putten?

Bij grondwaterwinning en bij grote bouwwerkzaamheden moet er soms iets gebeuren met het grondwater te plaatse. Daarvoor is een vergunning nodig van de provincie. In de vergunning staan eisen voor bijvoorbeeld waterontrekking, of juist voor instandhouding van het grondwaterpeil.

Om nu vast te kunnen stellen of aan deze eisen wordt voldaan, is tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden toezicht nodig. De provincie is toezichthouder. Daarvoor heeft de provincie tijdelijke of permanente grondwatermonitoringputten nodig. De bouwer moet ervoor zorgen dat deze putten er komen.

Belangrijke putten

De benodigde putten zijn niet in opdracht van de provincie geslagen. Daarom is het niet wettelijk verplicht ze aan de BRO aan te leveren. Evengoed is het handig ze tóch te registreren. Want ze leveren waardevolle informatie over grondwater. Hoe meer informatie we zo verzamelen, hoe completer het beeld wordt dat we krijgen. En dat geeft indirect weer informatie over ons oppervlaktewater en ons drinkwater, want het grondwater heeft daar natuurlijk een relatie mee.

Een uitgesproken ambitie

Op 19 september 2019 hadden acht provincies en vijf drinkwaterbedrijven hierover een BRO-bijeenkomst, gefaciliteerd door wateronderzoeksinstituut KWR. Hier is de intentie uitgesproken om vóór 1 mei 2020 álle op dit moment in gebruik zijnde vergunningsplichtige grondwatermonitoringputten ook in de BRO te registreren. Deze gezamenlijke ambitie is nadien door de koepelorganisatie van de provincies én de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven bevestigd. Dit is daarmee een gezamenlijk initiatief van provincies en drinkwaterbedrijven. De provincies zijn daarbij voor de BRO bronhouder en de drinkwaterbedrijven zijn leverancier.

Waterwingebied.

Meten, aanleveren en registratie

Voor het meten wordt gebruik gemaakt van meetnetten en tijdelijke putten van drinkwaterbedrijven ter plaatse. Zij meten soms kort, maar soms ook langdurig de grondwaterstand en -samenstelling op de vergunningslocaties. Het drinkwaterbedrijf levert de gegevens aan bij de provincie die ze vervolgens vaststelt als authentiek gegeven en zorgt voor registratie in de BRO, als straks deze meetgegevens aangeleverd kunnen worden.

Het échte werk is de voorbereiding

Drinkwaterbedrijf Brabant Water en provincie Noord-Brabant hebben het spits afgebeten. Ben van Heumen van Brabant Water licht toe: “We hadden al ervaring opgedaan door eerder voor de provincie de meetnetten aan te leveren inclusief historische gegevens over wijzigingen in de constructies. Dat geeft een goede uitgangspositie. Toch gaat het niet zomaar. Zelfs al denk je alles netjes op orde te hebben en geautomatiseerd toegankelijk, toch kom je foutjes in de administratie tegen die gecorrigeerd moeten worden. Maar al met al krijgen we steeds meer op orde. Igor Mendizabal van Realworld Software Products helpt ons bij het oplossen van de knelpunten. Dat is heel fijn samenwerken.”

Complete administratie putten

Inmiddels zijn er 435 putten voor vergunningen aangeleverd en mét de volledige historie van tussentijdse constructiewijzigingen en door provincie Noord Brabant in de BRO opgenomen.

Samen met de eerder aangeleverde provinciale grondwaterkwaliteit- en grondwaterkwantiteitsmeetnetten maakt het een mooi dataset van 900 putten inclusief hun historie, verspreid over de hele Provincie Noord-Brabant.

“Ik ben pas sinds kort betrokken bij de BRO” zegt Bas Nelemans van provincie Noord-Brabant. “Fijn dat Jack van Velthuijzen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant erbij was met veel kennis van dit domein. Wij hebben zo een mooi complete administratie. Tijdens het goedkeuren van deze grondwatermonitoringputten passeerden we de mijlpaal van 50.000 brondocumenten die via het Bronhouderportaal bij de BRO zijn aangeboden. Dat is leuk om te horen.”

Een positieve beweging

Het meeste werk ligt bij de tien drinkwaterbedrijven. Die zijn nu allemaal aangehaakt bij het initiatief. In hoeverre het haalbaar zal blijken om de voorgenomen opleverdatum van 1 mei 2020 te halen, zullen de bedrijven gaandeweg ontdekken. Welke inspanning nodig is, hangt per drinkwaterbedrijf af van de situatie en de actualiteit van de gegevens. Dat kan meevallen, maar ook tegenzitten. Maar de beweging is nu in gang gezet en dat is goed om te zien. Met dank aan Ben, Igor, Jack en Bas.