Toepassingen BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant

Over dit webinar

Het provinciaal beleid van Noord-Brabant leunt nu al sterk op de inhoud van de BRO. We krijgen een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. Vervolgens licht de provincie toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting.

Een mooi voorbeeld van een andere toepassing is het gebruik van REGIS II voor het bepalen van de dieptebeperking voor toepassing van gesloten bodemenergiesystemen. De dieptebeperking is ingesteld ter voorkoming van doorboren van diepere kleilagen waardoor het daaronder aanwezige schone grondwater (bedoeld voor drinkwaterwinning) wordt beschermd. Oorspronkelijk was die grens in de hele provincie ingesteld op 80m diepte. De ondergrond van Noord-Brabant is, onder andere door de aanwezigheid van diverse breuken, erg variabel. De dieptegrens is nu dan ook verbijzonderd naar deelgebied. Hierbij wordt nu de bovenkant van in REGIS II gemodelleerde kleilagen rondom die oorspronkelijke diepte als dieptebeperking aangehouden.

Sprekers:

  • Erik Heskes | Programmamanager/ Beleidsadviseur Ondergrond Provincie Noord-Brabant
  • Bas Nelemans | Beleidsmedewerker monitoring water, digitalisering en wijstherstel Provincie Noord-Brabant

Terugkijken

Presentatie