BRO in gesprek met waterschappen in Utrecht en Gelderland

Gepubliceerd 30 januari 2024

De BRO blijft in ontwikkeling en het is enorm nuttig om kennis te delen en elkaar bij te praten. Daarom organiseerde het BRO-team onder de titel ‘BRO Regioronde’ een bijeenkomst met vier waterschappen uit Utrecht en Gelderland plus de provincie Gelderland. Bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn ontmoette iedereen elkaar op 25 januari 2024 om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en te beantwoorden en hun netwerk te vergroten.

Adrie van Ruiten, adviseur beoordelingen en databeheerder van Waterschap Vallei en Veluwe, kijkt terug op een positieve dag met een open sfeer en een actieve bijdrage van iedereen. “De ochtend bestond uit de samenhang van informatie en het nut van de BRO in beeld en het perspectief van Zicht op Nederland. In de middag was het een feest der herkenning; er is voortgang geboekt in het aanleveren en gebruik van de BRO. Datasets worden volwassen. Er blijven wat technische aandachtspunten in aansluiten en gebruik en als waterschap gaan we hier actief mee verder!”

Regioronde helpt bronhouders verder te komen

Martin Peersmann, programmamanager BRO, trapte de dag af met een presentatie over de BRO en de relatie met de maatschappelijke ruimtelijke opgaven. Om water en bodem sturend te laten zijn bij alle opgaven, is het vullen en raadplegen van de BRO onmisbaar. Dat beaamden de deelnemers.

Het was voor dedeelnemers vervolgens fijn om een samenvatting te krijgen over wat er in de BRO zit, over de gebruiksmogelijkheden, de rollen en verplichtingen plus de Wet Bro. De BRO Servicedesk is een belangrijk contactpunt voor alle vragen, wensen en opmerkingen. Daarom was het goed dat Gulian Tutein Nolthenius hierop een toelichting gaf en ook vertelde welke ondersteuning er mogelijk is aan bronhouders voor het aanleveren via het Bronhouderportaal.

Nicole de Keijzer van de Unie van Waterschappen ging in op de vraag ‘Hoe zijn waterschappen vertegenwoordigd en georganiseerd rond de BRO?’ Daarbij kwam bij de deelnemers de behoefte naar voren aan een landelijke werkgroep van BRO-coördinatoren bij waterschappen.

IMG_5741

Landelijk Grondwater Register

Daarna schetste Huub Verresen, Voorzitter applicatiewerkgroep Landelijk Grondwater Register (LGR) de ontwikkelingen van het LGR als bronsysteem voor de BRO. Het LGR is het register voor bestuursorganen om zowel grondwateronttrekkingen alsopen en gesloten bodemenergiesystemen te registreren en te raadplegen. Er wordt bij LGR hardgewerkt om het aanleveren aan LGR te verbeteren. De ambitie is om, zowel voor nieuwe als historische gegevens een geautomatiseerde aanleverketen te maken, waarbij gegevens slechts één keer te worden ingevuld bij de vergunningsaanvraag in het DSO. Dat zou veel geld besparen, want nu moeten waterschappen vanuit hun zaaksystemen gegevens nog handmatig overtypen.

Het BRO programmabureau gaat hierover in gesprek met het DSO-team bij het Ministerie, maar gaf wel aan dat het realiseren van zo’n keten tijd zal kosten. De deelnemers gaven aan dat zij zoeken naar een perspectief over deze oplossing, met een concrete tijdlijn.

Vergunningsysteem verbeteren

Na de lunch was het tijd voor presentaties van de deelnemende waterschappen. Joep Burgers, functioneel beheerder van de vergunningsystemen van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) lichtte toe dat er bij WRIJ nu vooral ook aandacht is voor het verbeteren, actualiseren en completeren van onttrekkingsgegevens in het eigen vergunningsysteem en in het LGR. De nadruk ligt daarbij op de gegevens in droogtegevoelige natuurgebieden. De daarvoor gebruikte functionaliteit die wordt ingezet voor toezicht op de onttrekkingen, kan mogelijk worden overgenomen door andere waterschappen.

Functiehuis

Joop Vaane, de BRO-Coördinator van WRIJ lichtte in zijn presentatie de opzet van de BRO-organisatie toe, die bij WRIJ is ontwikkeld. Daar staat nu een volwassen organisatie om het leveren, gebruiken en terugmelden goed te borgen. Uit een korte inventarisatie onder de deelnemers van de bijeenkomst blijkt dat de andere waterschappen in de zaal nog niet zo ver zijn. Deze toelichting door Joop gaf dan ook inspiratie.

Vanuit de zaal was er ook waardering voor de noodzaak voor het BRO-ambassadeurschap dat wordt onderkend bij de WRIJ. Met zo’n organisatie ontstaat ook een perspectief en tijdlijn waarin een organisatie steeds volwassener wordt.

Booronderzoek

Erno de Graaf, technisch manager bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ging in zijn presentatie in op ondergrondgegevens voor de toetsing van regionale waterkeringen. Naast de nadruk op de waarde van het ontsluiten van boorarchieven resulteerde dit in een levendige discussie over classificatie van booronderzoek, onzekerheden en het gebruik van stochastiek in interpretaties van de ondergrond.

John Bokma en Harry van Essen van Deltares vertelden over de stand van zaken en toepassing van boormonsteranalyses (BMA) in de BRO. Vervolgens lichtten zij toe wat Deltares kan betekenen bij het ontwikkelen van software en tooling voor de verwerking en het gebruik van booronderzoeksgegevens uit de BRO.

Registratieproces

Tot slot gaf Ewa van Kooten, hydroloog bij Waterschap Vallei en Veluwe een toelichting op de inrichting van hun registratie- en controleproces van grondwaterstandsonderzoek (GLD). Zowel de voorlopige als volledig beoordeelde reeksen worden door dataleverancier Eijkelkamp geregistreerd en worden door Ewa en haar collega’s vanuit de BRO in FEWS ingeladen voor een ‘achterafcontrole'. Eventuele correcties worden door Eijkelkamp afgehandeld. Daarnaast is er bij Vallei en Veluwe ook aandacht voor het definiëren en registreren van hun grondwatermonitoringnetten. Ewa wees tenslotte ook op de noodzaak tot consistent intern gegevensbeheer en overdacht van gegevens, wanneer er op basis van een nieuwe aanbesteding een nieuwe dataleverancier zou gaan leveren.

IMG_5772

BRO Regioronde in jouw regio?

Wil je ook dat de BRO naar je toe komt? Ben je met meer dan drie gemeenten en/of waterschappen? Laat het ons weten via BRO@minbzk.nl. We kijken graag met je wat de mogelijkheden zijn!

Presentaties

De beschikbare presentaties zijn op deze pagina te vinden.

Nuttige links