Kaders Milieukwaliteit vastgelegd in scopedocument

Gepubliceerd 28 maart 2023

Ook voor het nieuwe BRO-domein Milieukwaliteit leggen we bij het programma BRO kaders en uitgangspunten vast. Denk aan inhoudelijke keuzes voor de registratieobjecten en het vastleggen van relaties met bestaande normen en systemen. Dit wordt gedaan met een scopedocument, dat nu is vastgesteld door de programmastuurgroep van de BRO. Roeland Heuff, projectleider standaardisatie Milieukwaliteit bij de BRO, ziet het document als belangrijke stap: “Het scopedocument geeft ons bij het agile werken heldere kaders en onze stakeholders kunnen duidelijk zien hoe dit aansluit op hun eisen en wensen.”

Het team Standaardisering bij de BRO zorgt samen met een groep gebruikers dat dezelfde objecten op dezelfde manier geregistreerd worden. Bij de standaardisering wordt zo veel mogelijk aangesloten op bestaande protocollen, standaarden en normen, zodat de informatie eenduidig is. Voor ieder registratieobject stellen zij de volgende documenten op:

  • Scopedocument
  • Storymap
  • Catalogus
  • Berichtencatalogus
Roeland Heuff

“Een scopedocument brengt de reikwijdte van het registratieobject in beeld”, legt Roeland uit. “Voor BRO-gebruikers kan dat ook handig zijn om te lezen. Zo komt aan bod wie de primaire stakeholders zijn, welke softwaresystemen worden gebruikt en welke gegevens onderdeel zullen vormen van dat registratieobject. In feite is dit document het begin van de ontwikkeling van de BRO-standaard voor een registratieobject, zoals dat later in detail wordt vastgelegd in de catalogus. Het is dus een belangrijke stap in de aanpak van standaardisatie voor BRO fase 2. Maar het is geen in beton gegoten programma van eisen, dus als voortschrijdend inzicht dit vraagt, kunnen we afwijken van het scopedocument. Uiteraard in overleg met de betrokkenen en met vastlegging achteraf.”

Belangrijke kaders die in het scopedocument zijn vastgelegd zijn onder meer inhoudelijke keuzen voor de registratieobjecten en de relaties met bestaande systemen, normen en stakeholders. Roeland benadrukt: “Daarover hebben betrokkenen meegedacht. Voorafgaand aan behandeling van het scopedocument in de stuurgroep heeft ook de programmabegeleidingsgroep en de domeinbegeleidingsgroep voor milieukwaliteit zich erover gebogen. Ook in de Sprint Reviews zijn de hoofdlijnen van het document besproken.”

Domein Milieukwaliteit

Het domein Milieukwaliteit is nieuw in de BRO en gaat over milieuhygiënische bodemgegevens. Bij dit domein horen twee registratieobjecten:

  • Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD – Site Assessment Data)

Het onderzoek naar de aard en gehalten van verontreinigende stoffen in de bodem met als doel vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.

  • Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD – Site Legal Decisions)

Een besluit of beschikking over de status van een bodemlocatie, vastgesteld door een bevoegd gezag binnen het kader van de aanpak van bodemverontreiniging volgens de Wet bodembescherming (Wbb) of andere publieke taken.

Rollen

De gegevens worden voor een belangrijk deel aangeleverd aan gemeenten en provincies die deze gegevens vastleggen in de rol van bevoegd gezag. Ook kan de overheid zelf opdrachtgever zijn voor het uitvoeren van onderzoek. Hierbij zijn vele rollen denkbaar zoals die van initiatiefnemer van ruimtelijke ontwikkelingen, of als eigenaar en beheerder van ondergrondse infrastructuren en netwerken. Niet alle data worden automatisch aangeleverd aan de overheid. Netbeheerders voor telecom, energie en water bijvoorbeeld, verzamelen data primair om te bepalen of ze veilig kunnen werken in de grond (ARBO-wet). Zij zijn vaak niet, of maar beperkt, bekend met elkaars data. Daarom wordt de komende periode bekeken of en hoe netbeheerders bronhouder voor de BRO kunnen worden.

Aan de slag!

Roeland Heuff: “We zijn inmiddels hard aan het werk. De werkzaamheden voor standaardisatie zijn in volle gang. Nieuw in onze werkwijze is dat we niet eerst alles vastleggen in een catalogus en dan pas gaan bouwen aan de techniek. TNO bouwt en test al deelproducten op basis van concept catalogi voor SAD en SLD. Daardoor leren we veel over de realisatie van de gegevensuitwisseling en dat komt de uiteindelijke catalogus ten goede. Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2024 bestaande gegevens (IMBRO/A) in de BRO te kunnen opnemen. En dat is best een ambitieuze doelstelling!”

Meer weten?

Wil je meer weten over Milieukwaliteit, kijk dan even op de speciale pagina’s over dit onderwerp op onze site of neem contact op met de BRO Servicedesk.

Download het Scopedocument Milieukwaliteit (pdf, 892 kB)