Terugblik live Ketendag

Gepubliceerd 29 november 2022

Voor het eerst in lange tijd organiseerden we weer een live Ketendag. Het werd een dag vol interactie en veel inbreng van alle aanwezigen, waar we als BRO-team weer mee vooruit kunnen! Tijdens de ochtend stond de aanlevering van data aan de BRO centraal. In de middag was gebruik van de BRO leidend. Zo vertelde provincie Noord-Brabant over hun werkwijze rond warmte-koudeopslag (WKO) en was er een mooi verhaal van gemeente Almere, die bodem en water sturend laten zijn in masterplan Pampus. Wens van aanwezigen: laten we elkaar ten minste 2 keer per jaar live ontmoeten.

Op 24 november 2022 vond de BRO Ketendag plaats bij de Geologische Dienst Nederland van TNO in Utrecht. Het was fijn elkaar weer te spreken en soms voor het eerst in het ‘echt’ te zien.

De hybride Ketendemo ging dit keer over het hoe en waarom van het werken aan een veiliger Bronhouderportaal. Hierin worden de authenticatie en de autorisatie van elkaar gescheiden, volgens de eisen die aan software van de Rijksoverheid worden gesteld.

In gesprek met elkaar

Daarna werd in groepjes gebrainstormd over onderwerpen die mensen na aan het hart liggen als het om de BRO gaat. Het gegeven dat veel BRO-coördinatoren het BRO-werk ‘erbij moeten doen’, hoe je als dataleverancier bronhouders betrekt die geen inhoudelijke kennis hebben. En dat de rol van opdrachtgever door overheden wel beter kan. Deelnemers gaven elkaar tips en het was ook goed te horen dat anderen met dezelfde vraagstukken zitten. Wellicht is dit een aanzet tot een community of practice voor bronhouders en leveranciers.

In de lunchpauze verzorgde geoloog Ronald Harting een rondleiding in de beschrijfruimte van de Geologische Dienst. Een ruimte vol tafels met boorkernen en spoelmonsters, waar medewerkers de inhoud en structuur van sedimenten karakteriseren. Dat biedt inzicht in de kenmerken van de Nederlandse ondergrond.

Praktijk: Noord-Brabant

In het middagdeel lieten Bas Nelemans en Erik Heskes van de Provincie Noord-Brabant aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe het provinciaal beleid nu al sterk leunt op de inhoud van de BRO. Bas gaf allereerst een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. Vervolgens lichtte hij toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting. Hij benadrukte daarbij het belang van het gezamenlijk gebruik van geharmoniseerde grondwatergegevens, afkomstig van verschillende bronhouders.

Erik nam de aanwezigen vervolgens mee in een aantal beleidstoepassingen van de BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant. Een mooi voorbeeld daarvan is het gebruik van REGIS II voor het bepalen van de dieptebeperking voor toepassing van gesloten bodemenergiesystemen. De dieptebeperking is ingesteld ter voorkoming van doorboren van diepere kleilagen waardoor het daaronder aanwezige schone grondwater (bedoeld voor drinkwaterwinning) wordt beschermd. Oorspronkelijk was die grens in de hele provincie ingesteld op 80m diepte. De ondergrond van Noord-Brabant is, onder andere door de aanwezigheid van diverse breuken, erg variabel. De dieptegrens is nu dan ook verbijzonderd naar deelgebied. Hierbij wordt nu de bovenkant van in REGIS II gemodelleerde kleilagen rondom die oorspronkelijke diepte als dieptebeperking aangehouden.

Praktijk: Almere

Paola Huijding, projectdirecteur Almere Pampus vertelde gepassioneerd over hoe Almere vooroploopt om water en bodem sturend te laten zijn in de gebiedsontwikkeling. En dat daarbij nogal wat komt kijken. Ze had bijvoorbeeld ervaren dat je ‘niet in een dagje de benodigde data over de ondergrond uit je organisatie kunt trekken’. In Almere hebben ze daar een jaar over gedaan. Een grote hoeveelheiddata en een ondergrondmodel als GeoTOP helpen enorm. Almere laat mooi de hele waardeketen zien voor het vinden van ruimtelijke oplossingen: van opgave, missie om water en bodem sturend te laten zijn, via data verzamelen, invoeren en modelleren tot gebruiken en hergebruiken van de data. Daarbij zijn ook TNO voor uitbreiding van het GeoTOP-model betrokken en Wiertsema als dataleverancier. Lees het hele verhaal op onze website.

Oogsten met de BRO

De middag is afgesloten met een interactieve sessie waarin deelnemers volop hebben aangegeven hoe ze willen oogsten met de BRO en wat ze daarbij nodig hebben. Er zijn meer dan 100 wensen aangegeven: op inhoud, proces en functionaliteiten Het programmateam van de BRO is bedolven onder input en we geven hier een korte bloemlezing. Zo is er behoefte aan een uitbreiding van functionaliteit, zoals het koppelen aan bestaande systemen en het weergeven van BROloket op mobiel, eventueel via een app. Metadata moeten onderdeel van het datamodel worden en vertaling naar 3D stond ook hoog op de verlanglijst.
Wat betreft inhoud is veel behoefte aan het in kaart brengen van de bodem onder de stad en het offshore-gebied. Ook handhaven op de BRO-verplichting, grondwaterstromen en kabels & leidingen in de BRO werden genoemd.
Voor het proces kwamen wensen op het bord als een kwaliteitsdashboard, data van bouwvergunningen in de BRO, steun van het eigen management, waterbedrijven bronhouder maken en duidelijkheid over rollen. En tot slot de wens om ten minste 2 keer per jaar elkaar fysiek te ontmoeten.