Onderzoek: BRO-coördinator krijgt te weinig tijd

Gepubliceerd 3 juni 2021

Ook in 2021 zijn BRO-coördinatoren weer bevraagd over de implementatie van de BRO. Uit het onderzoek blijkt dat de bekendheid van de BRO en zijn inhoud inmiddels op een hoog peil ligt. Maar de functie van coördinator is in veel gevallen nog niet formeel belegd en vaak moet de BRO ‘er bij gedaan worden’. Ook geven de BRO-coördinatoren aan dat zij niet goed kunnen overzien hoe het gebruik van de BRO binnen hun organisaties is. De communicatie vanuit de BRO wordt goed gewaardeerd, evenals het werk van de servicedesk.

Coördinator krijgt te weinig tijd

Het programma BRO onderzoekt regelmatig hoe de voortgang, uitvoering
en het gebruik van de BRO bij bronhouders is.  Het inventarisatieonderzoek laat zien dat de BRO inmiddels goed bekend is, en dat de functie van BRO-coördinator belegd is, hoewel in de helft van de gevallen niet formeel. Als grootste knelpunt wordt het tekort aan capaciteit ervaren. In meer dan 60% van de gevallen heeft de BRO-coördinator minder dan 0,1 fte beschikbaar, of moet het er 'gewoon bij doen'.

Heeft de BRO dan wel voldoende prioriteit binnen de organisatie?  Circa tweevijfde vindt van niet, en tweevijfde, waar vaak de functie formeel is belegd, vindt van wel.  Zo'n 30% van de BRO–coördinatoren vindt het lastig in te schatten of bestuurders de BRO van belang vinden. Zij geven aan dat de meerwaarde van de BRO nog zichtbaar moet worden.

Aanleveren van gegevens nog niet gestroomlijnd

Collega's die de gegevens aan moeten leveren bij de BRO-coördinator,  weten nog niet altijd  goed welke gegevens zij dan moeten leveren.  Zij werken ook niet altijd volgens de afgesproken werkwijze. Het gebruik van het Bronhouderportaal wordt door het grootste deel van de bronhouders redelijk tot goed beoordeelt. In de meeste gevallen wordt de inwinning van gegevens voor de verschillende domeinen uitbesteed. De helft van de BRO-coördinatoren geeft hierbij aan dat opdrachtnemers volgens gemaakte afspraken leveren, maar het proces is in veel gevallen nog niet ingeregeld.

Gebruik van de BRO onbekend

In de perceptie van de BRO-coördinator wordt de BRO in hun organisatie nog niet veel gebruikt. Een relatief grote groep BRO-coördinatoren heeft geen idee hoe het ervoor staat binnen zijn of haar organisatie. Bij 65% van de organisaties hebben de BRO-coördinatoren de gebruikers  niet goed in beeld. Zij denken dan ook dat het gebruik van BRO-gegevens in de relevante werkprocessen niet veel voorkomt.  BRO-coördinatoren die wel een goed
beeld hebben van de gebruikers binnen de organisatie scoren hoger.
In de perceptie van de BRO-coördinator zijn de organisaties in ieder geval nog niet ver met het gebruik van de BRO. Bij provincies, waterschappen en de grotere gemeenten ligt deze score wat hoger. Om een beter beeld te krijgen van het gebruik van gegevens uit de BRO, zal een vervolgonderzoek met 'echte' gebruikers gedaan worden.

BRO en bestuurlijke thema's

De BRO heeft de potentie om een rol te spelen bij de invoering van de Omgevingswet, vinden de meeste BRO-coördinatoren. Maar de meesten vinden het lastig om te zeggen hoe precies.  Verder geven bronhouders aan dat de BRO vooral een rol speelt bij bestuurlijke thema’s als
grondwaterproblematiek en de aanleg van infrastructuur. Een beperkt deel van de BRO coördinatoren zegt dat voor de domeinen bodem- en grondonderzoek en grondwatermonitoring/gebruik de specialistische kennis in eigen huis is. Dit geldt in lijn der verwachting wat vaker voor de
provincies en waterschappen. Bij de modellen ligt dit percentage een stuk lager.

Communicatie gewaardeerd

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid over de verschillende communicatiemiddelen groot is.  De BRO-coördinatoren zijn vooral bekend met de website, de nieuwsbrief, de bijeenkomsten en de BRO'tjes.  Alle middelen - ook minder bekende als social media, praktijkvoorbeelden en BRO 4 BRO - worden goed gewaardeerd. Grootste waardering is er voor de BRO Basispresentaties, op de voet gevolgd door de BRO website. De BRO-coördinator heeft een voorkeur voor informatie via de BRO Nieuwsbrief, op afstand gevolgd door de BRO website.

Ook de BRO Servicedesk wordt goed beoordeeld. Twee derde van de BRO-coördinatoren zegt dat de organisatie weleens contact heeft gehad met de BRO Servicedesk. In het overgrote deel van de gevallen was men tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening van de medewerkers.


Onderzoeksrapport

Lees het onderzoeksrapport.