Resultaten procesanalyse gemeenten

Gepubliceerd 17 september 2019

In gemeenten zijn er 20 werkprocessen waarin inwinnen en raadplegen van BRO-gegevens een rol speelt.  Dat blijkt uit de procesanalyse die in opdracht van het programmabureau BRO is uitgevoerd.  Verder bleek dat gemeenten  het inwinnen en aanleveren van gegevens veelal uitbesteden aan derden.  Voor de BRO zijn daarom contractaanpassingen nodig. De impact van de BRO op de informatiesystemen is niet groot, omdat gebruik van de benodigde ICT-voorzieningen bij de gemeenten al gemeengoed is.

Hoe raakt de BRO aan werkprocessen en informatiesystemen van gemeenten? Hoewel er al lang aan de BRO wordt gewerkt, is dat voor veel overheidsorganisaties nog niet duidelijk. Daarom heeft het programmabureau BRO een procesanalyse laten uitvoeren  voor gemeenten. Het rapport bevat ook een indicatieve kosten- en batenanalyse die inzicht geeft in de mogelijke globale kosten en opbrengsten van de BRO.

Procesanalyse

In de procesanalyse is gekeken naar processen voor inwinnen en raadplegen van BRO-gegevens. Het rapport bevat een  Uit de analyse blijkt dat bij processen inwinnen en raadplegen in totaal 11 werkprocessen betrokken zijn. Daarin worden 24 van de 26 registratieobjecten. In alle gevallen raken deze 4 of meer werkprocessen.

Voor processen raadplegen zijn in totaal 9 processen geïdentificeerd; 7 van de 26 registratieobjecten worden geraadpleegd.

Gemeenten besteden het inwinnen en aanleveren van gegevens veelal uit aan derden. Contracten met derden zullen op de nieuwe verantwoordelijkheid moeten worden aangepast.

Analyse informatiesystemen

Uit de analyse blijkt dat het gebruik van de voor de BRO relevante voorzieningen van de generieke digitale infrastructuur (Digikoppeling, eHerkenning, PKI overheid) bij de gemeenten gemeengoed is. De impact van de BRO blijft hierdoor beperkt tot de verdere uitbreiding van het huidige gebruik.

In de huidige werkwijze is het volume voor gegevens inwinnen, raadplegen en aanleveren overwegend laag.  ICT investeringen kunnen geminimaliseerd worden tot het aanpassen van bestaande gegevensverzamelingen op de IMBRO en het inrichten van eHerkenning 2+ en gegevensuitwisseling op basis van PKIoverheid.

In de situatie waarbij het volume voor inwinnen c.q. raadplegen hoog is en het gebruik van de verschillende portalen (bronhouderportaal, BRO loket en terugmeldloket) niet meer volstaat, is inzet van de verschillende voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur) noodzakelijk.

Kosten en baten

Voor de analyse is samen met 12 gemeenten gekeken naar kosten en baten. Hiervan is een indicatieve kosten- en batenanalyse gemaakt. Hiermee  kunnen gemeenten een concretere inschatting maken van de kosten en baten. Met aanvullende informatie van gemeenten zijn de kosten en baten meer te onderbouwen en te valideren. Dit is een eerste inschatting die hiervoor als vertrekpunt kan worden gebruikt.

Download: rapport Procesanalyse BRO voor gemeenten (pdf, 3.7 MB).


Meer informatie

Meer informatie over dit en andere onderzoeken vindt u op onze pagina Onderzoek.