Handreiking Wob

Hoe moeten bronhouders omgaan met BRO-gegevens in het kader van de wet Wob? De gegevens in de BRO zijn in principe openbaar. Alleen waar het persoonsgegevens betreft (dataleveranciers en gegevensinwinners) heeft Het ministerie gezorgd dat deze niet worden verstrekt op basis van de AVG.

De hoofdregel is dat de Bro voor ‘eenieder’ in te zien is (Wet Bro artikel 24, lid 1). Alle gegevens zijn dus opvraagbaar voor iedereen tenzij er een grondslag is die verstrekking belet. Dat zijn er twee.

1

Art. 24 lid 2, van de Wet Bro bepaalt dat Wob art. 10 van overeenkomstige toepassing is ingeval er mogelijke schade voor de veiligheid van de staat zou kunnen optreden (Wob art. 10, lid 1 sub b), idem voor betrekkingen met andere naties (lid 2 sub a) en in verband met beveiliging bedrijven en sabotage (lid 7 sub b).

Dit wordt uitgewerkt in artikel 13 van Regeling BRO. Dit biedt de bronhouder de mogelijkheid om verstrekking van bepaalde gegevens te voorkomen, mits hij dat bij levering van het brondocument gemotiveerd heeft aangegeven. Ook hier moet hij zich baseren op artikel 10 Wob. Deze bevoegdheid is nog door geen enkele bronhouder uitgeoefend.

2

Art 26, lid 2, bepaalt dat gegevens uit de Bro die kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, niet worden verstrekt.

In de BRO betreft dat uitsluitend gegevens van dataleveranciers en gegevensinwinners, en dan alleen als dat natuurlijke personen betreft, of kleine bedrijven die direct identificeerbaar zijn richting een natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen bij het merendeel van de registratieobjecten voorkomen.

Het is niet altijd duidelijk wanneer een bedrijf zó klein is dat het tot een individu kan worden herleid. De BRO is daarom zó ingericht dat alle gegevens over dataleveranciers en gegevensinwinners niet openbaar beschikbaar worden gesteld. Alleen het verantwoordelijke bestuursorgaan kan inzage krijgen in deze gegevens van. Dit is conform Regeling BRO art 13 lid 2.et

Mijnbouwwetvergunning

In tranche 4 zullen gegevens over mijnbouwwetvergunningen in de BRO worden opgenomen. Vergunningen worden uitgereikt aan bedrijven, die (zeker als ze klein zijn) tot identificeerbare natuurlijke personen kunnen worden herleid. In het systeemontwerp zal daarom worden voorzien in eenzelfde constructie als bij dataleveranciers/inwinners, d.w.z. dat alleen de bronhouder (in dit geval het ministerie van EZK) de gegevens over de relevante bedrijven kan inzien. Aan derden zullen die dus niet worden verstrekt.