Architectuur BRO

De BRO heeft een architectuurkader waarbinnen het programma de digitale keten rondom de basisregistratie ondergrond de komende jaren in nauwe samenwerking met haar ketenpartners (Bronhouders, TNO-GDN, Stichting ICTU,Wageningen Environmental Research, Kadaster/PDOK, marktpartijen, etc.) realiseert.

Globale Architectuurschets (GAS)

Op 3 april 2017 is de Globale Architectuurschets Basisregistratie Ondergrond (GAS BRO) vastgesteld.

De GAS BRO is één van de documenten die bij het werken onder architectuur worden opgesteld. Hierin is op een laagdrempelige wijze beschreven in welke omgeving waarin het informatiesysteem moet functioneren (context) en is vastgelegd aan welke specifieke kaders het moet voldoen. Dit geeft een globaal beeld van de te maken hoofdkeuzes en een oplossingrichting.

De GAS BRO is voor het programmabureau input voor het schrijven van de Programma Startarchitectuur (PSA), waarin de oplossingsrichting op basis van de meegegeven principes en kaders, en in afstemming met gebruikers en leveranciers, in meer detail wordt uitgewerkt.

Voor handhaving van de kaders en het in overleg daarvan afwijken houdt een architect van de Directie Concern Informatievoorziening (IBI-DCI) namens de opdrachtgever de verdere voortgang van de realisatie in de gaten.

Programma Start Architectuur (PSA)

Op 20 november 2017 heeft de Programmastuurgroep BRO de Programma Start Architectuur Basisregistratie Ondergrond (PSA BRO) vastgesteld. Dit document vormt samen met de Globale Architectuurschets BRO het architectuurkader waarbinnen het programma BRO de digitale keten rondom de basisregistratie ondergrond de komende jaren in nauwe samenwerking met haar ketenpartners (Bronhouders, TNO-GDN, Stichting ICTU,Wageningen Environmental Research, Kadaster/PDOK, en  marktpartijen) realiseert.

De Globale Architectuurschets BRO (GAS)  geeft de algemene (referentie)architectuurkaders aan die het kerndepartement aan het Programma BRO meegeeft. De Programma Start Architectuur BRO (PSA) vertaalt deze programma-specifieke kaders.

In GAS en PSA wordt aangehaakt op het Stelsel van Basisregistraties. De digitale keten BRO ondersteunt daartoe de 4 plichten die iedere basisregistratie met zich meebrengt: leverplicht, gebruiksplicht, terugmeldplicht en onderzoeksplicht.

De PSA schetst ook dat er wordt aangehaakt op de Generieke Digitale Infrastructuur. Dit betekent onder andere het gebruik van gegevensknooppunten (waaronder het geo-knooppunt [PDOK] en andere gegevensknooppunten zoals het Centraal Aansluitpunt IenM (van belang in het kader van de Omgevingswet), het Sectoraal Knooppunt Provincies en het Gemeentelijk Gegevensnetwerk. Een gegevensknooppunt verleent diensten waardoor afnemers het Stelsel van Basisregistraties sneller en makkelijker in gebruik kunnen nemen, dan als zij alle diensten zelf zouden moeten inrichten. Het is een voorziening/organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen (waaronder het Stelsel van Basisregistraties).

Om de bronhouders in hun aanleverplicht maximaal te ondersteunen is een Bronhouderportaal. Deze ketenarchitectuur moet gezien worden als de gewenste toekomstige Soll situatie. We zijn daar nog niet. Komende tijd werken we stapsgewijs toe naar de Soll.

Mocht u vragen hebben over de Globale Architectuurschets BRO (GAS) of de Programma Start Architectuur BRO (PSA), neemt u dan contact op met de BRO Servicedesk.