Handreiking Woo

Hoe moeten bronhouders omgaan met BRO-gegevens in het kader van de Wet open overheid (Woo)? De gegevens in de BRO zijn in principe openbaar. Alleen waar het persoonsgegevens betreft (dataleveranciers en gegevensinwinners) heeft het ministerie gezorgd dat deze niet worden verstrekt op basis van de AVG.

De hoofdregel is dat de Bro voor ‘eenieder’ in te zien is (Wet Bro artikel 24, lid 1). Alle gegevens zijn dus opvraagbaar voor iedereen tenzij er een grondslag is die verstrekking belet. Dat zijn er twee.

1

Art. 24 lid 2, van de Wet Bro bepaalt dat Woo art. 5.2 van toepassing is bij het verstrekken van gegevens of authentieke modellen, als daardoor mogelijke schade voor de veiligheid van de staat zou kunnen optreden (Woo art. 5.1 eerste en tweede lid), idem voor betrekkingen met andere naties (Woo art. 5.1 lid 2 sub a) en in verband met beveiliging bedrijven en sabotage (Woo art. 5.1 lid 7 sub b).

Dit wordt uitgewerkt in artikel 13 van Regeling BRO. Dit biedt de bronhouder de mogelijkheid om verstrekking van bepaalde gegevens te voorkomen, mits hij dat bij levering van het brondocument gemotiveerd heeft aangegeven. Dergelijke gegevens mogen dan alleen aan andere BRO-bronhouders worden verstrekt, mits dat via een beveiligde digitale koppeling gebeurt.

2

Art 26, lid 2, bepaalt dat gegevens uit de Bro die kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, niet worden verstrekt.

In de BRO betreft dat uitsluitend gegevens van dataleveranciers en gegevensinwinners, en dan alleen als dat natuurlijke personen betreft, of kleine bedrijven die direct identificeerbaar zijn richting een natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen bij het merendeel van de registratieobjecten voorkomen.

Het is niet altijd duidelijk wanneer een bedrijf zó klein is dat het tot een individu kan worden herleid. De BRO is daarom zó ingericht dat alle gegevens over dataleveranciers en gegevensinwinners niet openbaar beschikbaar worden gesteld. Alleen het verantwoordelijke bestuursorgaan kan inzage krijgen in deze gegevens. Dit is conform Regeling BRO art 13 lid 2.

Mijnbouwwetvergunning

In tranche 4 zullen gegevens over mijnbouwwetvergunningen in de BRO worden opgenomen. Vergunningen worden uitgereikt aan bedrijven, die (zeker als ze klein zijn) tot identificeerbare natuurlijke personen kunnen worden herleid. In het systeemontwerp zal daarom worden voorzien in eenzelfde constructie als bij dataleveranciers/inwinners, d.w.z. dat alleen de bronhouder (in dit geval het ministerie van EZK) de gegevens over de relevante bedrijven kan inzien. Aan derden zullen die dus niet worden verstrekt.