Kamerbrief voortgang BRO

Gepubliceerd 16 januari 2024

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer in een brief over een aantal onderwerpen rond de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De minister gaat in op de status van het beheer van de bestaande Landelijke Voorziening BRO, de evaluatie van de Wet Bro en de uitbreiding van de BRO met informatie over milieukwaliteit.

Beheer bestaande Landelijke Voorziening BRO

De eerste fase van de BRO is afgerond en leverde 23 registratieobjecten op, zoals sonderingen, booronderzoek, grondwaterstanden, mijnbouwwetvergunningen en modellen als bodemkaart en GeoTOP. Het structurele beheer is na afronding van het Programma overgedragen aan TNO/Geologische Dienst, de beheerder van de Landelijke Voorziening BRO. Bij het ministerie van BZK is een beheerorganisatie opgericht die toeziet en stuurt op het gebruik en de doorontwikkeling van BRO Fase 1 van de BRO.

Goede communicatie met gebruikers is ook de komende periode van groot belang omdat informatie over de ondergrond cruciaal is voor het maken van goede beslissingen over maatschappelijke opgaven als energietransitie en woningbouwopgave.
Een ander aandachtspunt is dat er een groeiende behoefte is aan aanvullende functionaliteit, een teken dat de gebruikswaarde van de BRO steeds meer toeneemt. Scherpe budgetkeuzes zijn daarom nodig.

Evaluatie Wet Bro

Nu alle onderdelen van Fase 1 in werking zijn getreden, is het zinvol om de wettelijk verplichte evaluatie uit te laten voeren. Deze evaluatie vindt dan ook binnenkort plaats en is rond de zomer klaar. De Kamer krijgt deze evaluatie ook.

Toevoegen informatie over milieukwaliteit

In BRO fase 2 breiden we de BRO uit met twee registratieobjecten over bodemverontreinigingen, die wettelijk ingaan op 1 januari 2025:

  1. Milieuhygiënische bodemonderzoek, waarbij zowel nieuwe datasets als datasets van vóór de inwerkingtreding in de BRO zullen worden vastgelegd.
  2. Overheidsbesluit bodemverontreiniging. Dit object gaat over de overheidsbesluiten over de juridische status van een verontreiniging. Tot en met 2023 was hier de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing, maar de regelgeving verandert als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Het programma houdt in de gaten hoe die veranderingen in de praktijk uitpakken. Op basis van de eerste ervaringen zullen we de standaarden voor dit registratieobject verder vormgegeven.

De investeringskosten voor fase 2 zijn gedekt. Voor de dekking van de structurele kosten zijn de Ministeries van BZK en EZK in overleg met netbeheerders en grondroerders.

Download de Kamerbrief (pdf, 132 kB)