Zicht op Nederland: Nieuwe visie op datagedreven samenwerken aan de fysieke leefomgeving

Gepubliceerd 13 februari 2024

Minister De Jonge heeft de meerjarenvisie Zicht op Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze visie geeft richting aan de ambitie van de overheid om tot een samenhangend beeld van onze leefomgeving te komen. Dit is nodig om in heel Nederland datagedreven samen te kunnen werken aan de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Het realiseren van de visie wordt momenteel opgepakt in twee programma’s: Datafundament en Digitale Tweeling. De Basisregistratie Ondergrond is onderdeel van het Datafundament en helpt bij het verstevigen van de basisinformatie. Aan het BRO-programma zelf zal niets veranderen.

We staan in Nederland met elkaar voor grote maatschappelijke opgaven die allemaal een impact hebben op onze fysieke leefomgeving. Het is essentieel om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte en verantwoorde keuzes te maken. Dit kan alleen als we een goed beeld hebben van de ruimte in ons land en de mogelijkheden en onmogelijkheden daarin. Zicht op Nederland dus. Daarvoor is betrouwbare en breed beschikbare informatie over de leefomgeving onmisbaar. Bijvoorbeeld om participatie te faciliteren en inzicht te geven in te nemen besluiten.

Het versterken van ieders informatiepositie heeft een groot positief effect op de resultaten die we in het fysieke domein willen bereiken. De visie laat zien hoe het Beraad voor Geo-Informatie dit wil bereiken. Werken op basis van kennis en data is in de Contourennotitie Nota Ruimte van het ministerie van BZK neergezet als ambitie. De meerjarenvisie Zicht op Nederland moet helpen om deze ambitie van een stevig fundament te voorzien.

Voor het datafundament bestaat al een beleidsvisie. Die zet uiteen welke beweging noodzakelijk is om de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) door te ontwikkelen tot het toekomstvaste geo-datafundament dat nodig is voor de grote maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen. Het programma BRO is al vergevorderd in Fase 2 waarin Milieukwaliteit aan wordt toegevoegd. Dat blijft gewoon doorlopen.

Inhoud meerjarenvisie

De overheid wil zicht op Nederland bieden door de ruimtelijke informatie zo te organiseren, dat deze een integraal beeld van de leefomgeving geeft. Een beeld waarover iedereen kan beschikken, niet alleen lokaal, maar ook op nationale schaal. Een beeld dat niet alleen de huidige situatie beschrijft, maar het ook mogelijk maakt om toekomstbeelden van de leefomgeving te schetsen, kansen en dilemma’s inzichtelijk te maken en consequenties van mogelijke ingrepen te simuleren. Een beeld dat zich gaat ontwikkelen in 3D en zo aansluit bij onze menselijke manier van waarnemen.

Bij het bieden van zicht op Nederland staan de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving voorop. Om deze opgaven met de juiste informatie te kunnen aanpakken zullen de samenwerkende partijen voortdurend de ruimtelijke informatiebehoefte bij departementen en medeoverheden in beeld brengen.

Aanpak

De visie is een stip op de horizon, een streefbeeld dat alleen op basis van gerichte keuzes en met de juiste financiering stapsgewijs met elkaar concreet gemaakt kan worden. Rijk en medeoverheden trekken samen op in de uitvoering van de visie. In de komende periode stellen de leden van het Beraad voor Geo-informatie onder coördinatie van de minister voor Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening een werkagenda op, die de benodigde activiteiten voor de realisatie van de visie concretiseert.

Meer informatie

De meerjarenvisie is beschikbaar via de website www.ZichtopNL.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over het werk van het Beraad voor Geo-informatie (GI-beraad) .