Internetconsultatie wijziging Besluit Bro

Gepubliceerd 6 september 2023

Vanaf 5 september 2023 kan iedereen via een internetconsultatie kennisnemen van het voorstel tot wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond. In dit besluit wordt het registratieobject milieuhygiënisch onderzoek toegevoegd en worden er bepalingen opgenomen over de leveringsplicht van drinkwaterbedrijven. Dit besluit treedt naar verwachting op 1 juli 2024 in werking. De consultatie loopt tot en met 30 oktober 2023.

Met de wijziging van het Besluit Bro wordt de BRO uitgebreid met het nieuwe domein milieukwaliteit, en binnen dat domein met het nieuwe registratieobject milieuhygiënisch bodemonderzoek. Deze uitbreiding kent een breed draagvlak, en is bovendien een invulling van de Tweede Kamermotie Ronnes-Van Gerven uit 2018. Verder bevat deze wijziging een aantal bepalingen die een uitwerking zijn van een wetsvoorstel om de drinkwaterbedrijven bronhouder te maken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de koepel van drinkwaterbedrijven (Vewin).

Deelnemen aan de internetconsultatie

De internetconsultatie is bedoeld om reacties en commentaar te verzamelen op het voorstel. Deelnemen kan via Internetconsultatie. Hier staan ook de bijbehorende stukken. Deelnemers die hun reactie hebben gegeven, worden geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure. Tijdens of vlak na sluiting van de reactietermijn worden de reacties op de website geplaatst. In de toelichting bij het Besluit zal worden vermeld wat er met de reacties is gedaan.

De ingediende zienswijzen worden verwerkt in het definitieve voorstel dat aan de Ministerraad en de Staten-Generaal wordt aangeboden. Het besluit treedt naar verwachting op 1 juli 2024 in werking. De bepalingen over de drinkwaterbedrijven zullen tegelijk met de beoogde wetswijziging in werking treden.