Consultatie wijziging Wet Bro: drinkwaterbedrijven worden bronhouder

Gepubliceerd 14 april 2023

De Wet Bro wordt gewijzigd. Dit is nodig om drinkwaterbedrijven aan te kunnen wijzen als bronhouder van gegevens in de BRO. Zo kunnen ook zij hun gegevens rechtstreeks aan de BRO leveren. Een voorstel voor wijziging van de wet is nu vrijgegeven voor de publieke internetconsultatie.

De BRO wordt gevuld met gegevens die afkomstig zijn van de bronhouders. Dat zijn nu alleen bestuursorganen. Drinkwaterbedrijven beschikken ook over veel relevante gegevens, met name in het domein grondwater. Maar omdat de drinkwaterbedrijven geen bronhouder zijn, kunnen deze gegevens niet aan de BRO worden geleverd. Daarom wordt voorgesteld om deze bedrijven ook als bronhouder in de zin van de Wet Bro aan te wijzen. De voorgestelde wijziging is tot stand gekomen in nauw overleg met de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), waarin alle tien de drinkwaterbedrijven in Nederland zijn vertegenwoordigd.

Met alle gegevens van de drinkwaterbedrijven verrijken we de BRO enorm. Dit biedt een grote meerwaarde bij de uitvoering van de grote maatschappelijke opgaven waar de ondergrond een rol speelt, zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en klimaatverandering. En nu water en bodem leidende principes zijn bij de ruimtelijke ordening van Nederland, zorgen meer data voor een beter inzicht in kansen en bedreigingen.

Bevoegdheid van de minister

Naast deze inhoudelijke wijziging wordt in dit wijzigingsvoorstel ook een bevoegdheid van de minister geïntroduceerd om in specifieke situaties nadere bepalingen te kunnen vaststellen voor de leveringsvereisten van bepaalde gegevens. De drinkwaterbedrijven hebben bijvoorbeeld gevraagd om bedrijfsgebonden procesgegevens buiten de generieke leveringsplicht aan de BRO te houden. De nieuwe bevoegdheid maakt het mogelijk om hieraan tegemoet te komen. Nadere bepalingen zullen in een wijziging van het Besluit Bro worden opgenomen. Het Besluit brengen we later afzonderlijk in procedure.

Het leveren van historische data

Om de aanlevering van historische data in het domein Milieukwaliteit zeker te stellen, is in de wet een algemene plicht opgenomen om digitaal beschikbare gegevens, dus niet de analoge, te leveren binnen twee jaar. De termijn van twee jaar wordt gerekend vanaf het moment van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. De bepaling zorgt ervoor dat gegevens die een waardevolle aanvulling zijn voor de BRO, maar nog niet zijn aangeleverd, toch nog geleverd gaan worden.

Nadere invulling van deze bepaling wordt gedaan in de Regeling Bro. Hierin kan ook voor gegevens een afwijkende periode geregeld worden. Bijvoorbeeld omdat historische gegevens heel verschillend van aard of kwaliteit kunnen zijn. Soms is daarvoor meer tijd nodig dan 2 jaar.

Internetconsultatie

Iedereen kan deelnemen aan deze consultatie via Internetconsultatie. De consultatie eindigt op 26 mei 2023.
De ingediende zienswijzen verwerken we in het definitieve voorstel dat aan de Ministerraad en de Staten-Generaal wordt aangeboden.


Meer informatie