Kamerbrief IenW: Budget voor Bodemverontreiniging BRO

Gepubliceerd 18 mei 2022

Het programma BRO kan vanaf 1 juli daadwerkelijk aan de slag met het opnemen van informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond. In de verzamelbrief bodem en ondergrond aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Heijnen (IenW) hoe de middelen hiervoor geregeld zijn. Het programma BRO werkt nu samen met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) aan een Plan van Aanpak voor dit nieuwe domein.

Fase 2 van het programma verloopt, net als Fase 1, in stappen (agile). In de periode 2022-2023 worden de standaarden en ketensystemen ontwikkeld. Daarna volgt in de periode 2024 - 2026 het aansluiten van de bronhouders en de migratie van de bestaande gegevens. Het programma stuurt daarbij op maatschappelijke waardecreatie - in lijn met het regeerakkoord. Grote baten liggen in centrale opslag en ontsluiten van bestaande publieke en private gegevens in de BRO. Daarna volgt het opnemen van de nieuw ingewonnen data.

Beleidsvoorbereiding Fase 2

De beleidsvoorbereiding voor fase 2 is formeel op 1 mei 2022 gestart met het maken van een gedetailleerd van plan van aanpak voor deze fase. SIKB is hiervoor penvoerder en werkt samen met Geonovum (standaarden), TNO-GDN (realisatie ketensystemen) en Programmabureau BRO (wetgeving, gebruik&baten en communicatie). Medio 2022 wordt de conceptversie besproken met de CIO van BZK (GAS/PSA) daarna worden de stukken ingebracht in de begeleidingsgroep en de stuurgroep van het programma BRO. Na positief advies worden de stukken vastgesteld door de Minister voor VRO waarna we deze zullen delen via de BRO-website. De inzet van de minister is om na de zomer door te starten met fase 2, aansluitend op de formele beëindiging van BRO-programma fase 1.

Standaard SIKB0101 is basis

Bij de standaardisatie van de milieuhygiënische bodemkwaliteit (inclusief PFAS) is het uitgangspunt dat de huidige SIKB0101-standaard als basis dient voor de ontwikkeling van IMBRO/IMBRO-A standaard. Geonovum en SIKB zetten zich samen met de sector in voor de realisatie van deze standaarden. TNO Geologische Dienst Nederland realiseert, net als in Fase 1, de benodigde ketenvoorzieningen voor leveringen aan de Landelijke Voorziening BRO, en voor het verstrekken van gegevens.