Kamerbrief: BRO fase 1 nadert afronding en start fase 2

Gepubliceerd 27 juni 2022

Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening en Wonen) heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de BRO. Hij verwacht dat het lopende Programma BRO uiterlijk eind 2022 succesvol zal zijn afgerond - binnen de geplande termijn en binnen het budget. De BRO levert inmiddels ook grote maatschappelijke baten op in geld en kwaliteit. De minister geeft voor Fase 2 van de BRO aan dat deze uitbreiding zal focussen op het verzamelen van nieuw ontstane informatie over milieukwaliteit in bodem en ondergrond. Daarna zijn de bestaande digitaal beschikbare datasets aan de beurt.

Afronding programma BRO fase 1

De BRO is in de periode 2018–2022 in vier tranches ingevoerd. Per tranche zijn steeds nieuwe registratieobjecten onder de werking van de BRO gebracht, in totaal 23. Deze zijn verdeeld over de domeinen grondwater, bodem- en grondonderzoek en mijnbouwwet. Uit een vernieuwde kosten-batenanalyse blijkt dat de invoering van de BRO voor de maatschappij baten oplevert die significant opwegen tegen de te maken kosten bij overheden en bedrijfsleven. De BRO blijkt ook essentiële beslisinformatie te leveren aan bestuurders en burgers om integrale ruimtelijke ordeningsvraagstukken op te lossen. De registratie draagt zo bij aan de kwaliteit van oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven.

Beheer

Het structurele beheer van de Landelijke Voorziening BRO ligt bij TNO en beheer van de standaarden bij Geonovum. Bij het ministerie van BZK is een beheerorganisatie ingericht die stuurt op het gebruik en de doorontwikkeling van de BRO. In dat kader zal er veel aandacht blijven voor communicatie met gebruikers. Daarbij wordt de lijn gevolgd dat goede ondergrondinformatie van wezenlijk belang is, niet alleen voor de realisatie van infrastructurele projecten, maar ook voor grote maatschappelijke opgaven als energietransitie, woningbouwopgave en de klimaatadaptatie.

Toevoegen Milieukwaliteit bodem & ondergrond

Fase 2 van de BRO bestaat uit toevoegen van het domein Milieukwaliteit. De nieuwe en bestaande verzamelde datasets bieden samen een volledig inzicht in de omvang en aard van relevante locaties. De registratie van PFAS-stoffen zal hier onderdeel van uitmaken. De jaarlijkse maatschappelijke baten hiervan worden geraamd op 12 miljoen euro. Het ministerie van IenW stelt tweemaal 5 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2022-2023 uit de middelen voor bodem en ondergrond. Momenteel werkt het programma BRO samen met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, TNO en Geonovum aan een plan van aanpak voor Fase 2.