Nieuw praktijkvoorbeeld: NOVI-opgaven Zwolle

Gepubliceerd 27 oktober 2021

De regio Zwolle ziet de ondergrond als fundament voor een gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatadaptatie en grondwaterbeheer. Een toekomstbestendig inrichting van dit gebied vraagt om integrale keuzes, zodat voorgesorteerd kan worden op een toekomst met een veranderend klimaat, een grote woningbouwopgave en nieuwe energiebronnen: de opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het nieuwste praktijkvoorbeeld belicht deze NOVI-opgaven vanuit het perspectief van de ondergrond.

Het landschap in de regio Zwolle heeft veel kenmerken die ook in de rest van Nederland voorkomen; het is eigenlijk historisch en landschappelijk ‘Nederland in het klein’. Daarom is de informatie in het praktijkvoorbeeld Zwolle breed toepasbaar. Het praktijkvoorbeeld van het programma BRO is weer gegoten in een prettig leesbare en klikbare storymap.

Wat vertelt het praktijkvoorbeeld?

De storymap neemt de lezer mee door de tijd om te laten zien hoe het landschap rond Zwolle ontstaan is en hoe het er nu uitziet. Per NOVI-thema wordt daarna bekeken wat kennis over de ondergrond kan opleveren voor beleidskeuzes die te maken zijn.

Zo doorloopt de storymap vier scenario’s voor de woningbouwopgave en laat zien wat de impact daarvan is op leefbaarheid, bouwmogelijkheden en -beperkingen en klimaatadaptatie. Vervolgens laat het praktijkvoorbeeld met diverse kaartbeelden zien wat teveel of te weinig grondwater doet met onze bodem. Wat betekent dat voor de klimaatadaptatie? Tot slot wordt de energietransitie belicht vanuit het perspectief van de ondergrond: waar is die geschikt voor WKO? En welke rol speel seismisch onderzoek bij geothermie?

Bekijk de storymap.

Praktijkvoorbeelden

Het programma BRO maakt al vanaf 2018 zichtbaar wat de betekenis van de BRO kan zijn in concrete projecten. Dat gebeurt onder meer in de praktijkvoorbeelden. Door ondergrond en bovengrond met elkaar te verbinden in 3D-visualisaties blijkt er goed inzicht te zijn in de kansen, opgaven en risico’s bij ruimtelijke planvorming. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Bekijk ook de andere praktijkvoorbeelden op onze website.