Leren over boven- én ondergrond in 3D

Gepubliceerd 25 oktober 2021

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de gebiedsinrichters, energiestrategen, projectleiders en geo-datagebruikers van de toekomst. Het is dus waardevol om hen alvast mee te nemen in het idee dat de bovengrond niet los gezien kan worden van de ondergrond. Daarom heeft EduGIS in samenwerking met het programma BRO een nieuwe lessenserie gemaakt, waarin leerlingen aan de slag kunnen met actuele vraagstukken. Hierbij gebruiken zij 3D modellen van boven- en ondergrond.

Vraagstuk klimaatadaptatie in Ede

Nieuwe set ondewijsmodulen

In aanvulling op de lespakketten voor VMBO en HAVO/VWO over de Utrechtse Merwedekanaalzone, is nu een nieuwe set onderwijsmodulen over het belang van integratie van ondergrondse en bovengrondse geo-informatie gemaakt. In de lesmodules worden de leerlingen uitgedaagd hun kennis en creativiteit in te zetten om geo-informatie over de ondergrond en bovengrond te verzamelen voor het oplossen van actuele vraagstukken: klimaatadaptatie, de bouwopgave en het effect van primaire waterkeringen op mens en natuur. Daarbij zijn de datasets en informatie gebruikt van de Praktijkvoorbeelden die bij de BRO de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Ontdekken

De leerlingen zullen merken dat Nederland bestaat uit intensief gebruikte gebieden, die continu veranderen door de aanleg van onder andere woonwijken, bedrijven en wegen. Ze ontdekken dat elke verandering weloverwogen moet plaatsvinden, waarbij niet alleen het gebruik en de inrichting van de bovengrond, maar ook die van de ondergrond betrokken moet worden. Dit vereist denken in 3D modellen.

Vraagstuk waterkeringen Grevelingenmeer

Drie lessen


Er zijn drie lessen beschikbaar over verschillende actuele thema’s.

  1. De les over het Groene Hart geeft inzicht over huidig en toekomstig ruimtegebruik in dit veronderstelde ‘lege’ gebied. Waar kunnen en mogen we bouwen?
  2. De les over Klimaatadaptatie in Ede laat zien hoe gemeenten omgaan met extreme weersomstandigheden. Hoe maken je gebruik van het landschap en ondergrond om de problemen te begrijpen én op te lossen?
  3. De les over het Grevelingenmeer bespreekt het effect van de primaire waterkeringen in Zeeland op de veiligheid en de gevolgen die dit heeft voor belanghebbenden zoals agrariërs en voor de ecologie.

De lessen staan in een makkelijk door te lopen storymap waarin leerlingen zelf op allerlei kaarten en modellen kunnen klikken en ook dwarsdoorsnedes kunnen maken. Leerlingen worden daarna uitgedaagd met de verkregen informatie goede oplossingen te bedenken voor het vraagstuk en optioneel in hun eigen leefomgeving.

Vraagstuk woningbouw in het Groene Hart

Drie niveaus

De lessen zijn geschikt voor leerlingen van groep 8 tot en met vwo 6. De lessen verschillen in lengte, taalgebruik en didactische aanpak. De niveaus kunnen ook gebruikt worden om in de klas te kunnen differentiëren.

Niveau A: groep 8 t/m jaar 2 van het VO

Niveau B: 3 havo/vwo/vmbo-t

Niveau C: 4, 5, 6 vmbo-t/havo/vwo

Meer informatie

De lessen zijn te vinden op de website van EduGIS