Nieuwe visualisaties Bronhouderportaal

Gepubliceerd 15 januari 2021

Het BRO-team Landelijke Voorziening heeft nieuwe visualisaties voor het Bronhouderportaal gemaakt. Daarmee komt de BRO tegemoet aan wensen van bronhouders en andere gebruikers. Zo kunnen zij ook ‘zien’ wat ze aanleveren. Voor grondwaterstandonderzoek is een visualisatie gemaakt van de waterstanden die worden aangeboden. De bèta-functionaliteit hiervan is nu beschikbaar. Voor geotechnisch boormonsteronderzoek is het boormonsterprofiel rudimentair in beeld gebracht. Deze visualisatie is eind januari beschikbaar. En er zijn plannen de visualisatieservices verder uit te breiden en aan derden beschikbaar te stellen.

Omdat de wens voor visualisaties al langer leeft, is besloten de bètaversies alvast beschikbaar te stellen. Dit betekent dat ze nog niet perfect zijn. Het LV-team is dan ook benieuwd naar uw feedback, zodat we gezamenlijk de services kunnen verbeteren. De BRO stelt het zeer op prijs als u uw opmerkingen doorgeeft via de BRO Servicedesk.

Het team wil deze visualisatieservices nog verder uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan het in beeld brengen van de eerder geleverde waterstanden, zodat de nieuw aan te leveren waterstanden in context kunnen worden bekeken; of een uitgebreider beeld van het boormonsterprofiel.

Meer services

Nieuwe visualisaties voor grondwatermonitoringput

De BRO werkt aan visualisatieservices die het inrichten van grondwatermonitoringputten en veranderingen daarin door aanvullingen zichtbaar maken. Ook deze visualisaties stelt het team als bètaversie beschikbaar zodat ze op basis van uw feedback gezamenlijk kunnen verbeteren. Het gaat om:

 • Tonen en valideren van de tijdlijn voor:
  • Registratie van de inrichting van een (nieuwe) put
  • Registratie van de inrichting van een put met de daarbij horende veranderingen in het verleden (geschiedenis)
  • Aanvullen van bestaande gegevens van een put in de BRO
 • Met de introductie van de tijdlijnservice komt de huidige weergave van de put te vervallen.

Corrigeren van bestaande gegevens in de BRO

Tot nu toe moet de BRO-registerhouder een processtap uitvoeren om uiteindelijk goedkeuring voor aangeleverde correctieberichten te geven. Deze stap komt in de toekomst te vervallen. In de plaats daarvan komt er functionaliteit beschikbaar in het Bronhouderportaal, die visualiseert hoe correcties ingrijpen op de informatie die al in de BRO zit. Hiermee kan de bronhouder zelf beoordelen of de correctie het gewenste effect geeft op de in de BRO opgeslagen gegevens.

Om dit te ondersteunen worden nieuwe services (in bèta) aangeboden op het Bronhouderportaal die het effect van een correctie op de integriteit van de tijdlijn van een grondwatermonitoringput laat zien. Ook zijn zogenaamde correctievergelijkingsservices beschikbaar. Die geven inzicht in de huidige data van de BRO en wat daarin verandert door een aangeleverde correctie.

GMW: Correctie-vergelijk service/tijdlijn-service voor:

 • Vervangen van de inrichting van een put: correctie-vergelijk en tijdlijn
 • Valideren + tonen tijdlijncorrecties op de inrichting van een put: alleen tijdlijn
 • Valideren + tonen tijdlijncorrecties op overige aanvullingen (door deze te vervangen, verplaatsen, invoegen of te verwijderen): alleen tijdlijn
 • Valideren + tonen tijdlijncorrecties op het opruimen van een put (door deze te verplaatsen of te verwijderen): alleen tijdlijn

Ook binnen de overige tranche 1 objecten geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) en bodemkundig booronderzoek (BHR-P) is deze functionaliteit gemaakt.

Voorbeeld visualisatie tijdlijn grondwatermonitoringput.

REST-services voor softwareleveranciers

Het team LV wil deze visualisatieservices in de toekomst ook beschikbaar stellen aan derden. Daaraan wordt nu verder gewerkt. Door met de services te werken in het Bronhouderportaal, krijgt het LV-team zicht op wat er nog anders, meer en beter kan. Het team wil nu toch al kijken hoe bruikbaar deze visualisaties zijn voor integratie in software van derden en heeft de bètaversie beschikbaar gemaakt via:

De services zijn zelf-beschrijvend via ’swagger’ en ‘openui’ en vereisen gevalideerde brondocumenten.

De al bestaande waardenlijst-service is uitgebreid met de nieuwe registratieobjecten. Voor grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) is hier als extra de parameterlijst (‘aquocodes’) aan toegevoegd:

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gar:ParameterList

Voor BHR-GT is er een uitbreiding om de kleurcodes te laten zien voor de waardelijsten ‘ GeotechnicalSoilName’, ‘SpecialMaterial’ en ‘RockType’:

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_attribute_values?version=2.0&domain=urn:bro:bhrgt:GeotechnicalSoilName

Vervolg

Komende tijd werkt het LV-team aan het verder voor derden beschikbaar maken van de visualisaties van sonderingen en het beschikbaar stellen van nieuwe REST uitgifteservices. De BRO wil hiermee werken aan een set REST-services die ondersteuning geeft aan softwareleveranciers en daarmee aan het succes van de BRO. Zodra er meer of andere functionaliteiten beschikbaar komen, houden we u op de hoogte.