Internetconsultatie wijziging Besluit Bro vierde tranche

Gepubliceerd 19 april 2021

Vanaf 19 april 2021 kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via een internetconsultatie kennisnemen van de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond. Dit besluit treedt naar verwachting in werking deels op 1 januari 2022 en deels op 1 juli 2022. Deze wijziging is nodig vanwege de uitbreiding van de BRO met een vierde tranche. Ook zijn de bijbehorende brondocumenten beschreven. De internetconsultatie is bedoeld om reacties en commentaar te verzamelen op het voorstel. De consultatie loopt tot en met 17 mei 2021.

De eerste drie tranches zijn in 2018, 2020 en 2021 ingevoerd. De vierde tranche zal de volgende zes nieuwe registratieobjecten aan de BRO toevoegen:

  • Booronderzoek – geologische boormonsteranalyse
  • Grondwaterproductiesysteem
  • Grondwatergebruiksysteem
  • Formatieweerstandonderzoek
  • Locatie mijnbouwwerken
  • Model grondwaterspiegeldiepte
  • Daarnaast zal het eerder aangewezen registratieobject Mijnbouwwetvergunning, met iets gewijzigde omvang, met de vierde tranche in werking treden.

Deelnemen aan de internetconsultatie

U kunt deelnemen aan deze consultatie via www.internetconsultatie.nl. Bezoekers die hun reactie hebben gegeven, worden geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure. Tijdens of vlak na sluiting van de reactietermijn worden de reacties op de website geplaatst. In de toelichting bij het Besluit zal worden vermeld wat er met de reacties is gedaan.

De ingediende zienswijzen zullen worden verwerkt in het definitieve voorstel dat aan de Ministerraad en de Staten-Generaal wordt aangeboden.