Nieuw proces wensen BRO

Naast het bouwen aan de BRO, is inmiddels ook het beheer van de objecten uit Tranche 1 en 2 gestart. En daarmee ontstaan ook steeds meer wensen voor verbetering of aanvulling. Om dit in goede banen te leiden is er samen met gebruikers een proces voor het indienen en behandelen van verzoeken tot wijzigingen gemaakt. Het proces start op 1 oktober 2020.

Transparant proces

Bij het inrichten van het proces heeft het programma BRO zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande overlegvormen. Het begint met het invullen van een wens in het contactformulier, dat u indient bij de BRO Servicedesk. U vinkt daarin aan dat het gaat om een wijzigingsverzoek. Vervolgens doorloopt uw verzoek de volgende processtappen:

  • De gebundelde wensen komen terecht bij het BRO Backlogoverleg. Dit overleg bestaat uit deskundigen van de BRO en ook experts vanuit het werkveld worden geconsulteerd. Het Backlogoverleg bespreekt en filtert de wensen en geeft dan een eerste advies aan de BRO Portfolioraad.
  • De BRO Portfolioraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van BZK, TNO en de stakeholders. Deze commissie kan besluiten om een wens af te wijzen of nader te laten onderzoeken.
  • De onderzoeken, in de vorm van impactanalyses, voert het Backlogoverleg uit. Daarbij worden wederom experts en stakeholders betrokken en geconsulteerd. De resultaten gaan terug naar de BRO Portfolioraad.
  • Op basis van deze resultaten neemt de Portfolioraad het besluit om een wens af te wijzen of op te nemen in de backlog (werkvoorraad) van het programma. In dat laatste geval zal deze ook worden uitgevoerd. Wanneer dat precies gebeurt, is afhankelijk van de prioriteit die eraan wordt gegeven.
  • Als er ingrijpende besluiten moeten worden genomen, legt de BRO Portfolioraad deze voor aan de Programmastuurgroep, die in de beheerfase (vanaf 2022) BRO Regieraad heet.

Proces wijzigingsverzoek