Publieke consultatie Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)

Gepubliceerd 30 oktober 2020

Op maandag 2 november is de publieke consultatie gestart voor het Model Grondwaterspiegeldiepte. De publieke consultatie loopt tot en met 14 december 2020. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Het Model Grondwaterspiegeldiepte laat de diepte van de grondwaterstanden door het jaar heen zien.

Actuele kaarten van de grondwatersituatie zijn bij waterschappen en provincies nodig voor het vaststellen van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en voor regionaal waterbeheer. In het landelijk beleid is deze informatie nodig voor het vaststellen van uitspoelingsgevoelige gronden in het kader van de mestwetgeving.

Sinds 1997 is Wageningen Environmental Research daarom bezig met de ontwikkeling van een nieuwe methode en het uitvoeren van projecten om de grondwaterdynamiek (Gd) in kaart te brengen en de, veelal verouderde, Gt-informatie uit de bodemkaart 1: 50.000 te actualiseren.

Bronhouder van het model is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Catalogus

De standaard beschrijft het model van de grondwaterspiegeldiepte als de gebiedsdekkende voorspellingen (interpolaties) die met statistische methoden zijn berekend uit waargenomen grondwaterspiegeldieptes en daarmee samenhangende informatie uit verschillende gegevensbronnen. De waargenomen grondwaterspiegeldieptes zijn ook opgenomen in de standaard. De belangrijkste dynamische karakteristieken zijn de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG en GLG) die weer worden gebruikt voor een classificatie in Grondwatertrappen (Gt’s) zoals we die in Nederland kennen.

De nauwkeurigheid van de grondwaterspiegeldieptekarakteristieken is eveneens onderdeel van de standaard, in de vorm van een groot aantal (300 of meer) realisaties. Dit zijn realisaties (trekkingen) uit de kansverdelingen van deze karakteristieken zodat BRO-gebruiker van het model grondwaterspiegeldiepte geen veronderstellingen hoeft te doen over de vorm van de kansverdeling.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Model Grondwaterspiegeldiepte' loopt van 2 november tot en met 14 december 2020. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Op de pagina's over de publieke consultaties vindt u meer informatie over de publieke consultatie.