De rol van drinkwaterbedrijven in de BRO

Gepubliceerd 7 oktober 2019

De provincies zijn voor het aanleveren van gegevens over grondwaterputten vaak afhankelijk van samenwerking met partijen die veel data aanleveren, zoals de drinkwaterbedrijven. Om deze datalevering in goede banen te leiden zijn afspraken nodig. Op initiatief van het ministerie van BZK is een werkgroep gestart om tot deze afspraken te komen. Onderzoeksinstituut KWR begeleidt dit proces.

Onlangs organiseerde KWR Water Research Institute daarom een informatiebijeenkomst over de Basisregistratie Ondergrond en de relatie tussen drinkwaterbedrijven en de provincies. Daar zijn ervaringen gedeeld en is de discussie is gevoerd hoe de datalevering vanuit de drinkwaterbedrijven naar de provincies in zijn werk zou kunnen gaan. Verder is geïnventariseerd hoe de provincies in de komende tijd de taak als bronhouder gaan oppakken en hoe de drinkwaterbedrijven daarin (kunnen) opereren.

2 pilots

Om ervaring op te doen, zijn afgelopen zomer twee pilots uitgevoerd met provincies en drinkwaterbedrijven, in samenwerking met ICTU:

  1. Provincie Utrecht en Vitens
  2. Provincie Zuid-Holland en Dunea

Daaraan voorafgaand hebben Brabant Water en Vitens putgegevens van een groot aantal gemeentes aangeleverd aan de BRO. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn de ervaringen van deze pilots gepresenteerd en er zijn afspraken gemaakt over hoe de provincies en drinkwaterbedrijven de komende tijd gaan samen werken om de BRO van putgegevens te voorzien. Hierbij is de ambitie om vóór 1 mei 2020 álle vergunningsplichtige putten in de BRO te zetten.

Pilot-ervaringen

We vroegen drinkwaterbedrijf Vitens naar ervaringen met de pilot. Hydroloog Jelle van Sijl van Vitens legt uit: "Ons bedrijf was voordat de pilot startte al aan de slag met 13 gemeenten in haar gebied. Vitens verzorgt namelijk het beheer en onderhoud van de grondwatermeetnetten voor deze gemeenten. De rolverdeling in de BRO maakt het voor bronhouders eenvoudig om ons te machtigen als dataleverancier. Met hulp van de GMW-converter(BROlab) en steun van het BRO Implementatieteam hebben we alle gegevens van de monitoringsputten van deze 13 gemeentes afgelopen zomer klaargezet, aangeleverd en gevalideerd. Na controle door gemeentes zijn de gegevens doorgeleverd aan de BRO."

“Met deze ervaring op zak was het niet moeilijk om proef te draaien met andere leveringen voor provincies en de grondwatermeetnetten rondom drinkwaterwinningen van Vitens zelf”, vertelt Van Sijl. “Het is belangrijk om ook als drinkwaterbedrijf op een eenduidige en transparante manier onze gegevens aan te kunnen bieden via de BRO. Om goede keuzes te kunnen blijven maken doen we op deze manier in een zo vroeg mogelijk stadium ervaringen op.”

Binnenkort is het primaire meetnet van provincie Gelderland aan de beurt, en maakt Vitens een start met de levering van monitoringsputgegevens in de provincie Utrecht. Van Sijl: "Aandacht is nodig om de levering van archiefmateriaal, meetpunthistorie en -correcties goed af te blijven stemmen met bronhouders, software- en dataleveranciers, zodat verwildering van het BRO-landschap uitblijft."