Wetswijziging BRO door Staten-Generaal goedgekeurd

Gepubliceerd 27 maart 2019

Op 26 maart heeft ook de Eerste Kamer goedkeuring verleend aan het wetsvoorstel om de Wet Bro op enkele punten te wijzigen. De Wet Bro wordt hierdoor op enkele plaatsen aangevuld.

Aanvullingen

Een van de aanvullingen is nadere regeling voor het bronhouderschap van modellen: in de toekomst kunnen er modellen in de BRO komen die niet onder het bronhouderschap van het ministerie van BZK vallen. Door wijziging van de wet is dit nu mogelijk.

Een tweede belangrijke wijziging is de invoering van een regeling voor jaarlijkse zelfcontrole door de bronhouders. Er is gekozen om dit via de ENSIA-methodiek te doen. Deze vorm wordt al naar tevredenheid gebruikt bij andere basisregistratie als de BAG en de BGT, dus is voor de bronhouders een bekende en hanteerbare werkwijze. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Doel van deze methode is het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren.

Verder zijn via deze wetswijziging enkele kleinere verbeteringen aangebracht in de Wet Bro. De gewijzigde Wet Bro zal op 1 januari 2020 van kracht worden.