ICT-toets BRO

Gepubliceerd 26 februari 2019

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft een advies (pdf, 2.9 MB) uitgebracht over de Basisregistratie Ondergrond. Het BIT onderschrijft het belang en de noodzaak van het programma BRO. Daar is het programma blij mee. Belangrijkste constatering van het BIT is dat standaardisatie binnen de BRO aandacht behoeft. Het programma BRO zal daarom nadrukkelijker pragmatisch, vanuit het perspectief van de gebruiker, naar de standaardisering kijken.

Het Bureau ICT-toetsing toetst risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid waarin ICT een belangrijke rol heeft. Het BIT geeft vervolgens een openbaar advies.

Eenvoudigere standaardisering

In het BIT-advies over de BRO speelt standaardisering een grote rol. Voor het realiseren van een basisregistratie is standaardisatie essentieel. Het programma BRO zoekt steeds naar een goed evenwicht tussen eenvoud en kwaliteit bij het maken van standaarden. Hierbij moet bij elke registratie steeds zorgvuldig worden afgewogen wat voor een formele basisregistratie noodzakelijk is en wat niet. De overheid garandeert immers de kwaliteit van de gegevens in een basisregistratie en is hiervoor wettelijk aansprakelijk. Het programma gaat op advies van het BIT nog beter kijken naar pragmatisme in de standaardisering en bepaalt per registratieobject het minimale niveau.

Sneller bruikbare registratieobjecten opleveren

Ander advies van het BIT is zo snel mogelijk bruikbare registratieobjecten op te leveren. Het programma BRO omarmt ook dit advies. De geplande registratieobjecten (RO’s) binnen het Programma BRO worden in de periode tot 2022 stapsgewijs ingevoerd, gevalideerd, beheerd en beschikbaar gesteld. Hierbij is gekozen voor productoplevering in korte sprints (agile). Dit gebeurt binnen 2 harde kaders: het beschikbare budget en een vastgestelde doorlooptijd. Versnelling van oplevering of toevoegen van nieuwe RO’s kan alleen als daar aanvullende middelen en tijd voor beschikbaar komen.

Het programma wil in antwoord op het BIT-advies een tweede gegevensset toevoegen aan de BRO: gegevens die niet aan de vereiste standaarden van de BRO voldoen, maar die wel relevant kunnen zijn voor gebruikers van ondergrondgegevens. Hiermee voldoet het programma aan de wens van het BIT om méér bruikbare registratieobjecten te kunnen implementeren dan nu binnen de scope van de BRO vallen.

Beheer en doorontwikkeling organiseren

Het programma neemt ook het BIT-advies om zorg te dragen voor beheer en doorontwikkeling, graag ter harte. Met ketenpartner TNO zijn afspraken over het beheer van de Landelijke Voorziening BRO vastgelegd in de Regeling Bro. Ook worden met TNO momenteel structurele afspraken gemaakt voor het beheer van de ketenvoorzieningen als het bronhouderportaal en de standaarden van de BRO.

Behandeling BIT-toets

Het programma BRO wacht nu op de reactie van de Tweede Kamer, die het advies binnenkort behandelt. Download de Kamerbrief. (pdf, 63 kB)