BRO wint Innovatieprijs InfraTech

Gepubliceerd 16 januari 2019

De procesinnovatie Geo Kennis op Maat van het BZK programma Basisregistratie Ondergrond kreeg onlangs de InfraTech Innovatieprijs. De prijs werd uitgereikt door minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW). Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet en basisregistraties bij BZK en Martin Peersmann, programmamanager BRO, ontvingen de prijs mede uit naam van alle ketenpartners: kennisinstituten (als TNO, WUR, Deltares Universiteit Utrecht en Amsterdam), bestuursorganen (alle gemeenten, provincies, waterschappen en RWS), bedrijven (o.a. Arcadis, Geodan, Future Insight, Movares en Imagem) en partners als ICTU en Kadaster. De prijs is een erkenning voor de innovatieve wijze waarop verschillende samenwerkende organisaties en overheden de BRO bouwen, vormgeven en uitdragen.

Transparant, overzichtelijk, toegankelijk

Vroeg in het planproces kijken naar de ondergrond in relatie tot de bovengrond levert kansen op. Informatie uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de 3D-vertaling hiervan in een virtuele, zichtbare ondergrond, maakt de ondergrond transparant, overzichtelijk en toegankelijk. Kansen ontstaan als je deze informatie combineert met data uit andere basisregistraties en informatiebronnen. En de informatie met kennis toepast, vroeg in het planproces. Dit is geo-kennis-op-maat.

De virtueel zichtbare ondergrond heeft in combinatie met de informatie over de bovengrond diverse voordelen. De kwaliteit van plannen en besluitvorming nemen toe, omdat duidelijker zichtbaar is waar problemen en kansen zich voordoen. Daardoor zorgt het ook voor een betere risicobeheersing. Een virtueel kijkje in de ondergrond leidt tot een heldere communicatie met bestuurders en belanghebbenden. Dit alles levert naast plankwaliteit ook tijd- en geldwinst op.

Erik Jan van Kempen: “Het is van belang de basisinfra op orde te hebben. Zeker in de ondergrond is die vaak onzichtbaar voor velen. Maar we bouwen er allemaal op voort. Als je met kennis van zaken informatie uit boven- en ondergrond toepast, zijn risico’s beter te managen en kun je kansen benutten.”

Betrouwbare informatie over de ondergrond is nodig

De informatie over de ondergrond wordt steeds belangrijker. Immers, de komende jaren staat Nederland voor grote opgaven als energietransitie, woonopgave, klimaatadaptatie en economische groei. Die hebben een enorme impact op de directe leefomgeving - niet alleen boven, maar ook ónder de grond. En niet alles kan op dezelfde plek.

Als fundament voor een samenhangend beleid en verantwoorde ruimtelijke keuzes zijn daarom eenduidige, betrouwbare data en informatie nodig over de bodem en ondergrond van Nederland op regionale en lokale schaal. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO), waarin stapsgewijs steeds meer ondergrondgegevens worden opgenomen en voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Innovatie komende jaren belangrijk

De minister wees op de noodzaak van vernieuwing in de sector: “Kennis maken – in de dubbele betekenis – is belangrijk voor Nederland. Op basis van deze kennis en samenwerking ontstaan de beste innovaties.” Dit geldt ook voor het ontwikkelen van de BRO, waaraan 600 partijen samenwerken. Dat die samenwerking mooie dingen oplevert, is te zien in diverse proeftuinen (proof of concepts), bijvoorbeeld rond ‘sterke Lekdijk’.

Juryvoorzitter Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) prees het ministerie van BZK om het vernieuwend karakter van de inzending: “Voor de jury is dit de winnaar, omdat gezamenlijk een stap is gezet naar waardecreatie met data. Het levert van de genomineerden de samenleving, bedrijven en opdrachtgevers het meeste ‘profijt’ op in reductie van fouten en kosten. Vanuit deze afspraken en verzamelde data kunnen nieuwe innovaties/toepassingen/diensten ontstaan. De jury meent dat het proces als voorbeeld dient voor een procesversnelling bij de totstandkoming van de digitalisering van de bovengrond.”

InfraTech Innovatieprijs

InfraTech-partners stimuleren innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Dat doen zij met de InfraTech Innovatieprijs. Iedere twee jaar strijden 67 hoogstaande inzenders vanuit de bouwsector om deze prestigieuze titel, waarbij de trend in de afgelopen jaren laat zien dat opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds vaker samen optrekken. Maatschappelijk belang van de innovaties speelt daarbij net zo’n belangrijke rol als de pure techniek.