17 december: BRO Ketendag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
00.00 tot uur
Omschrijving

Alweer de laatste BRO Ketendag van dit jaar. Deze is opnieuw geheel digitaal zoals u van ons gewend bent.

De volgende vier sessies staan deze dag gepland:

 • Implementatiesessie Bodem- & Grondonderzoek
 • Ketendemo door de productowners van ketenteams
 • Reviewsessie standaardisatie domein Mijnbouwwet
 • Reviewsessie standaardisatie domein Grondwatergebruik
Meer informatie

Programma

Implementatiesessie Bodem- en grondonderzoek | 9.00 – 10.30 uur

Het standaardisatieproces voor de meeste registratieobjecten uit het domein Bodem- en grondonderzoek is afgerond. Nu ontstaan beheervragen. Daarom organiseren we implementatiesessies op maat waarbij aspecten uit de gehele keten aan bod komen.

Tijdens deze sessie willen we graag met u in gesprek over het Geotechnisch Booronderzoek. We schetsen de huidige stand van zaken op het gebied van Geotechnisch Booronderzoek en laten zien wat op dit moment speelt in de keten. Daarnaast wisselen we graag met u van gedachten over de werkafspraak die in de maak zijn voor het Geotechnisch Boormonsteronderzoek (BHR-GT). In de praktijk blijkt dat de catalogus een aantal aanscherpingen kan gebruiken. Met de koepelorganisatie VOTB is een richting voor de aanscherpingen bepaald. We bespreken de oplossingsrichting en gaan met u dieper in op de afzonderlijke issues.

Voor wie?

Bronhouders en leveranciers van booronderzoek; softwareleveranciers die software ontwikkelen voor dit domein en afnemers van booronderzoeksgegevens.

Ketendemo | 11.00 - 12.00 uur

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

In deze sessie sluiten we het jaar feestelijk af. Daarvoor is een goede reden: de release van het grondwatermonitoringdomein! Met oa de livegang van het grondwaterstandonderzoek.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

Reviewsessie domein Mijnbouwwet | 13.30 - 14.30 uur

In deze sprintreview laten we de resultaten van de afgelopen periode zien voor het domein mijnbouw:

 • Inhoudelijke uitwerking mijnbouwwetvergunning (EPL)
 • Inhoudelijke uitwerking mijnstelsels (EPC)
 • Terugkoppeling overleg met TNO & SodM over zoutcavernes

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is deze sessie vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens, omdat deze in de BRO worden opgenomen.

Reviewsessie Grondwatergebruik | 15.00 - 16.30 uur

In deze sessie bespreken we de voortgang van de lopende standaardisatie van de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem en Grondwaterproductiedossier besproken. Dit betreft de gegevens van vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwateronttrekkings- en infiltratiesystemen, waaronder ook de open en gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast koppelen we vanuit het grondwatermonitoring domein terug over de publieke consultatie formatieweerstandonderzoek (FRD), bijgewerkte storymaps grondwatermonitoring en correcties voor grondwaterstandsonderzoek (GLD). De volgende punten staan op de agenda:

 • Afronding gegevensinhoud Grondwatergebruiksysteem GUF
 • Terugkoppeling laatste expertsessie GUF
 • Gegevensinhoud catalogus GUF
 • Beschrijvend hoofdstuk catalogus GUF
 • Historische gegevens (IMBRO/A) GUF
 • Terugkoppeling workshop gegevens aanleveren met Bronhouders
 • Storymaps grondwatermonitoringdomein
 • Technisch Ontwerp: correcties GLD; 1e versies

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus.

Aanmelden

Zonder aanmelding geen deelname. Alle sessies worden digitaal aangeboden. Aanmelden kon tot 16 december. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand aan de sessie(s) een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.