7 mei: BRO Ketendag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

De productowners van de BRO ketenteams  geven in de ochtend een geïntegreerde demonstratie van de technische resultaten van de afgelopen periode en de vorderingen van de BRO-standaarden. Voorafgaand aan de ketendemo is staat de reviewsessie bodem- en grondonderzoek gepland en in de middag, na de ketendemo, staat de reviewsessie over grondwatergebruik gepland.

Om te voorkomen dat te veel sessies op 1 dag plaatsvinden is een verdiepende sessie voor het domein Mijnbouw (waarin ruim de tijd is voor scoping van het domein) een aantal dagen later, namelijk op dinsdag 12 mei om 11.00 uur. Deze sessie is in deze uitnodiging opgenomen.

Meer informatie

Programma

9.30 - 10.30 uur | BRO standaardisatie – Reviewsessie domein Bodem- & Grondonderzoek

In deze sessie staat het Geologisch booronderzoek centraal. Voor de volgende onderdelen hebben we in de afgelopen periode informatie opgehaald en uitgewerkt:

 • definitie voor historische geologische boormonsterbeschrijvingen;
 • toegepast geologisch booronderzoek volgens de ISO-EN-NEN 14688 norm, zowel de basisbeschrijving incl. afstemming met milieuhygiëne, als het geohydrologisch onderzoek;
 • de eerste aanzet voor de definitie van de geologische boormonsteranalyses.

Wij vragen u om uw feedback op deze tussentijdse resultaten.

Voor wie?

Voor iedereen met inhoudelijke kennis als het gaat om productie en gebruik van Boor- en wandonderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

De volgende actielijnen/teams zullen demonstreren wat is gerealiseerd en vragen om uw reactie:

 • BRO Uitgifteloket
 • PDOK – uitgifteloket voor BRO;
 • Landelijke Voorzieningen BRO;
 • Bronhouderportaal;
 • Standaardisatie: highlights.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

12.00 - 13.30 uur | Lunchtijd - huismenu

13.30 - 15.45 uur | Reviewsessie standaardisatie - Grondwaterdomeinen

(met een pauze van 14.15 tot 14.30 uur)

In deze sessie ligt de nadruk op scoping van tranche 4.

Voor de pauze gaan we in op de volgende registratieobjecten:

 • Grondwatermonitoringdomein - zoutwachtermetingen scope concept 0.8;
 • Modellen - Grondwaterdynamiek kaart scope concept 0.8.

Ook koppelen we terug wat de resultaten uit de domeinbegeleidingsgroep Grondwater zijn, welke op 6 mei plaatsvindt.

Na de pauze is alle aandacht voor het domein Grondwatergebruik met de volgende onderdelen:

 • resultaten uit de scoping-workshop en concept scope document;
 • eerste stuk gegevensdefinitie Grondwatergebruik;
 • eerste resultaten gegevensdefinitie Grondwatergebruiksdossier.

De reviewsessie wordt afgesloten met een vooruitblik naar de komende sprint.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer : overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Dinsdag 12 mei: 11.00 - 12.00 uur | BRO standaardisatie – Scoping domein Mijnbouwwet

In deze sessie staat de scope van de BRO-standaarden centraal, zoals deze in tranche 4 worden gedefinieerd en gebouwd. Het gaat dan zowel om de Mijnbouwwerk locaties als de Mijnbouwwetvergunningen. De scope zal in concept worden voorgelegd en wij vragen uw feedback hierop. Dit in voorbereiding op de behandeling ervan in de Domein Begeleidings Groep Mijnbouw van 19 mei a.s.

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de Mijnbouwwet en Mijnbouwwerk locaties nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens, omdat deze in de BRO worden opgenomen.

Aanmelden

Inschrijving is gesloten. Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot en met 5 mei aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u uiterlijk woensdag 6 mei een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen. Voor enkele sessies worden vooraf documenten beschikbaar gesteld. De locatie van deze documenten worden tegelijk met de bevestiging toegezonden.

 • Aanmelden BRO Ketendag 7 mei