Publieke consultatie 2 catalogi Milieukwaliteit

Vanaf 21 februari loopt de publieke consultatie voor de catalogi voor de beide registratieobjecten binnen het domein Milieukwaliteit. De consultatie loopt tot en met 3 april. Het gaat om de catalogi voor:

  • Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (Site Assessment Data | SAD)
  • Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (Soil Legal Decision | SLD)

Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD)

Het registratieobject Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) gaat over het kwantitatieve onderzoek naar de aard en gehalten van stoffen in de bodem. In sommige gevallen met als expliciet doel vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging (onder Wet Bodembescherming, Wbb) of met als doel vast te stellen of de bodemkwaliteit kan leiden tot risico’s voor mens en milieu tijdens de voorgenomen activiteit (bouwen, graven, enz.) of gepland bodemgebruik op de locatie.

De catalogus voor het Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) is een uitbreiding op de eerder vastgestelde versie voor data onder het IMBRO/A regime. De voorliggende catalogus bevat zowel de specificaties voor toekomstige data (IMBRO) als de bestaande data (IMBRO/A). Ten opzichte van de voorgaande versie zijn enkele attributen rond asbest in grond en veldmetingen (XRF, PID) aan grond toegevoegd. Verder zijn de regels onder het regime IMBRO aangescherpt ten opzichte van IMBRO/A.

Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD)

Het registratieobject Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD) bevat de gegevens die bepalend zijn geweest in de procedure van een bevoegd gezag bij de beoordeling en/of afhandeling van bodemverontreiniging. De locatie is vastgelegd in de bodemlocatie (regime Wet Bodembescherming) of het aangepakt gebied (regime Omgevingswet). Onder het Wbb-regime kunnen besluiten en extra gegevens worden geregistreerd over de verontreinigingscontour of nazorgcontour. Onder het regime van de Omgevingswet beperkt de registratie in de BRO zich tot informatie over het aangepakte gebied.

De catalogus voor SLD bevat omvat zowel data onder het IMBRO- als IMBRO/A regime. De catalogus is zo opgebouwd dat zowel gegevens die onder het regime van de Omgevingswet (Ow) als het regime van de Wet Bodembescherming (Wbb) kunnen worden vastgelegd.

De consultatie heeft een duur van zes weken en loopt tot en met 3 april 2024. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Aandachtspunten

De catalogi zijn grotendeels gebaseerd op de bestaande SIKB-datasets ‘onderzoeksgegevens’ (SAD) en ‘bodemloket’ (SLD) zoals deze al langere tijd gangbaar is binnen de keten van milieu-informatie over de bodem voor de uitwisseling van data tussen marktpartijen en overheden. Voor de dataset ‘bodemloket’ is een verdiepingsslag uitgevoerd voor data die ontstaan onder de Omgevingswet. Deze zijn beperkter van aard dan onder de Wet Bodembescherming het geval was. Aan beide datasets zijn enkele specifieke BRO-gegevens toegevoegd die grotendeels automatisch worden gegenereerd.

Wij vragen je specifiek te kijken naar de volledigheid van deze catalogus: bevat deze een goede basis voor het gebruik van deze data?

Geef je mening

De consultatie van de catalogus SAD en SLD loopt van 21 februari tot en met 3 april 2024. Je kunt je mening geven via het reactieformulier:

Sinds 1 januari van vorig jaar staan catalogi van de BRO anders in de ministeriële regeling. Ze zijn niet meer integraal opgenomen er wordt verwezen naar de HTML-versie. Deze catalogus wordt dan ook in dit HTML-formaat geconsulteerd en is als een geheel van begin tot eind te lezen. De consultatie gaat alleen over de normatieve stukken, deze zijn als zodanig aangegeven en hebben een witte achtergrond (hoofdstuk 4, 6 en 7) De niet-normatieve onderdelen (hoofdstuk 1 t/m 3 en 5) hebben een grijze achtergrond met donkergrijze kantlijn hebben.

Meer achtergrond over de reikwijdte van beide registratieobjecten vind je in het scopedocument.