Contractafspraken gegevensleveranciers

De meeste bronhouders beschikken niet zelf over de gegevens die ze moeten aanleveren bij de BRO. In zo’n geval kunt u de organisatie aan wie u een opdracht verstrekt waarbij ondergrondgegevens worden ingewonnen, vragen om de gegevens in het juiste formaat voor u klaar te zetten in het Bronhouderportaal. Die opdrachtnemer is dan de gegevensleverancier.

Waarom belangrijk

De bronhouder heeft de wettelijke plicht om gegevens aan te leveren aan de BRO. De organisatie aan wie een bronhouder een opdracht verstrekt heeft die wettelijke plicht niet. U kunt dit oplossen door bijvoorbeeld contractafspraken.

Aanpassing contracten met opdrachtnemers

In uw contracten met uw opdrachtnemers kunt u de verplichting opnemen om gegevens voor u klaar te zetten in het Bronhouderportaal. Een andere mogelijkheid is dat u deze verplichting vastlegt in een standaard bestek dat u bij opdrachtverlening gebruikt. U kunt deze verplichting tot gegevenslevering geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft geen regels voor hoe u dat moet doen, want het ministerie kan immers niet treden in uw (privaatrechtelijke) contractrelaties.

Voorbeelden contractafspraken

Om u toch op weg te helpen, wijst het ministerie op de teksten in de zogeheten vraagspecificatie Design en Construct die Rijkswaterstaat in 2017 heeft gepubliceerd. De totale set staat in de publicatiedatabank van het ministerie van IenW. Hier vindt u het document 'Vraagspecificatie Proces D&C' (vraagspecificatie-proces-denc-v4-4-tcm21-110133) waar u onder paragraaf 5.8. een voorbeeldtekst vindt over omgaan met de gegevens ondergrond (GO)”

De doelstelling van deze teksten is om marktpartijen te informeren over wat zij van Rijkswaterstaat kunnen verwachten. Ook moet u zich bewust zijn van de systematiek in deze vraagspecificaties, die Rijkswaterstaat baseert op de UAVgc, met een specifiek begrippenkader. We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de goede contracten met uw opdrachtnemers af te sluiten. Aan dit modeldocument kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor gebruik van de modellen, of onderdelen daarvan, door derden.

Dinodata

Ook wijzen wij u erop dat het onderdeel Dinodata, zoals door Rijkswaterstaat is gespecifieerd, buiten de werking van de Wet Bro valt. Dit verwijst naar een afspraak die Rijkswaterstaat afzonderlijk met TNO heeft gemaakt. Mocht u ook gegevens aan DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) leveren of willen leveren, dan kunt u desgewenst een soortgelijke verplichting opnemen. Daarover maakt u dan zelf afspraken met TNO als de beheerder van DINO. Het ministerie van BZK staat hier geheel buiten.

RAW-bepalingen

In de GWW-sector wordt veel gebruik gemaakt van de RAW-systematiek (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) bij het opstellen van bestekken. In overleg met CROW, beheerder van de RAW, is artikel 01.01.10/04 in de RAW aangepast op verplichte levering van relevante gegevens aan de BRO. De tekst luidt nu als volgt:

De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een uitdrukkelijke opdracht van de zijde van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk ingezamelde of verkregen gegevens over de bodem en ondergrond, binnen 20 werkdagen te verstrekken aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) via het daartoe ingerichte Bronhouderportaal BRO. De opdrachtgever maakt daartoe tijdig een project in het Bronhouderportaal aan.

Wanneer u de RAW gebruikt als grondslag voor uw opdrachtverlening, dan geldt uiteraard deze bepaling. U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de tekst in deze of aangepaste vorm in uw eigen bestekken op te nemen.