Contractafspraken gegevensleveranciers

De meeste bronhouders beschikken niet zelf over de gegevens die ze moeten aanleveren bij de BRO. In zo’n geval kunt u de organisatie aan wie u een opdracht verstrekt waarbij ondergrondgegevens worden ingewonnen, vragen om de gegevens in het juiste formaat voor u klaar te zetten in het Bronhouderportaal. Die opdrachtnemer is dan de gegevensleverancier.

Waarom belangrijk

De bronhouder heeft de wettelijke plicht om gegevens aan te leveren aan de BRO. De organisatie aan wie een bronhouder een opdracht verstrekt heeft die wettelijke plicht niet. U kunt dit oplossen door bijvoorbeeld contractafspraken.

Aanpassing contracten met opdrachtnemers

In uw contracten met uw opdrachtnemers kunt u de verplichting opnemen om gegevens voor u klaar te zetten in het Bronhouderportaal. Een andere mogelijkheid is dat u deze verplichting vastlegt in een standaard bestek dat u bij opdrachtverlening gebruikt. U kunt deze verplichting tot gegevenslevering geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft geen regels voor hoe u dat moet doen, want het ministerie kan immers niet treden in uw (privaatrechtelijke) contractrelaties. Let op: Dit soort contractsafspraken moet u maken voor alle BRO-gegevens die u als bronhouder laat inwinnen. Dus niet alleen sonderingen en boringen, maar ook grondwaterreeksen en wko-meetgegevens.

Voorbeelden contractafspraken

Om u toch op weg te helpen, wijst het ministerie op het document Model vraagspecificaties proces D&C van Rijkswaterstaat. Bekijk de voorbeeldtekst uit versie 4.6 van april 2020 (pdf, 319 kB) over omgaan met de gegevens ondergrond (GO) onder paragraaf 5.5. Paragraaf 5.5.1 gaat over de Wet Bro.

Mocht u historische gegevens aan DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) willen leveren, dan kunt u het beste contact opnemen met de servicedesk BRO.

We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de goede contracten met uw opdrachtnemers af te sluiten. Aan dit modeldocument kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor gebruik van de modellen, of onderdelen daarvan, door derden. Ook moet u zich bewust zijn van de systematiek in deze vraagspecificaties, die Rijkswaterstaat baseert op de UAVgc, met een specifiek begrippenkader.

RAW-bepalingen

In de GWW-sector wordt veel gebruik gemaakt van de RAW-systematiek (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) bij het opstellen van bestekken. In overleg met CROW, beheerder van de RAW, is artikel 01.01.13 lid 04 in de RAW aangepast op verplichte levering van relevante gegevens aan de BRO. De tekst luidt nu als volgt:

De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een uitdrukkelijke opdracht van de zijde van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk ingezamelde of verkregen gegevens over de bodem en ondergrond, binnen 20 werkdagen te verstrekken aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) via het daartoe ingerichte Bronhouderportaal BRO. De opdrachtgever maakt daartoe tijdig een project in het Bronhouderportaal aan.

Wanneer u de RAW gebruikt als grondslag voor uw opdrachtverlening, dan geldt uiteraard deze bepaling. U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de tekst in deze of aangepaste vorm in uw eigen bestekken op te nemen.