Het BRO wijzigingenproces

Proces voor wensen en wijzigingsverzoeken

Vanaf 1 januari 2021 staan er 14 BRO-registratieobjecten live. Een goed change management proces voor deze registratieobjecten is daarom extra waardevol. Op deze pagina staat meer informatie over het proces voor het indienen van BRO-wensen en besluitvorming daarover.

Belangrijk om te weten is dat voor registratieobjecten die live staan alleen nog verzoeken (requests for change) in behandeling worden genomen die via de BRO Servicedesk zijn ingediend. Natuurlijk vallen productiestoringen en fouten in de software niet onder dit proces. Die worden zo snel mogelijk opgelost.

Heeft u wensen of wijzigingsverzoeken op registratieobjecten die nog niet live staan, breng die dan in  bij de reviewsessies of tijdens de ketendagen. Daar kunnen deze wensen rechtstreeks worden ingebracht en besproken. Natuurlijk kunt u altijd een wensverzoek indienen via de Servicedesk, ook al is de standaard en/of de software nog in de maak. Behandeling van de wens kan dan wel wat langer duren.

Proces voor indienen wensen en wijzigingsverzoeken

Het proces is transparant: het start met het invullen van een wijzigingsformulier dat de gebruiker indient bij de BRO Servicedesk.

  • De verzoeken worden 4-wekelijks gebundeld, gefilterd en besproken in het BRO backlogoverleg. Dit overleg bestaat uit deskundigen van de BRO, zoals productowners en informatiemanagers. Experts vanuit het werkveld worden geconsulteerd. Het Backlogoverleg bespreekt en filtert de wensen. Dat is de basis voor het eerste advies van het Backlogoverleg aan de BRO Portfolioraad.
  • De BRO Portfolioraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van BZK, TNO en de stakeholders. Deze commissie kan besluiten om een wens af te wijzen of nader te laten onderzoeken.
  • De onderzoeken, in de vorm van impactanalyses, worden door het BRO Backlogoverleg uitgevoerd, waarbij wederom experts en stakeholders worden betrokken en geconsulteerd. De resultaten gaan terug naar de BRO Portfolioraad.
  • Op basis van deze resultaten neemt de BRO Portfolioraad het besluit om een wens af te wijzen of op te nemen in de backlog (werkvoorraad) van het programma. Wanneer een wens is opgenomen in de backlog zal deze ook worden uitgevoerd. Wanneer dat gebeurt, is afhankelijk van de prioriteit die eraan wordt gegeven.
  • Als er ingrijpende besluiten moeten worden genomen, legt de BRO Portfolioraad deze voor aan de Programmastuurgroep (gaat vanaf 2022 BRO Regieraad heten).
Wijzigingsproces beheer BRO