Geomorfologische kaart (GMM)

De Geomorfologische Kaart van Nederland is een landsdekkende en gedetailleerde kaart met informatie over reliëf, ontstaanswijze en ouderdom. Daarnaast is ook informatie te vinden over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond en eventuele bijzonderheden in het reliëf. En er wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen zoals stuivende kust- en landduinen en sedimentatie en erosie in langs de grote rivieren en op slikken en schorren.

De geomorfologische kaart wordt onder meer gebruikt om gidsmodellen af te leiden die een handelingsperspectief bieden voor klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling.  Gidsmodellen geven in een schets de bodem en ondergrond van verschillende landschapstypen weer. De gidsmodellen zijn theoretische modellen. Deze modellen:

  • verbeelden bodem en ondergrond, op regionaal en stadsniveau
  • structureren het ontwikkelproces: van bodem/ondergrond naar regio naar stad
  • geven concrete maatregelen aan
  • geven suggesties voor onderliggende principes

Voor archeologie geeft de kaart informatie over de kans of archeologische resten al dan niet zijn aangetast door grondbewerking en graafwerkzaamheden. En tenslotte speelt de kaart een belangrijke rol voor onderzoek, onderwijs en educatie.

Door deze gegevens centraal en gestandaardiseerd beschikbaar te stellen kost het de gebruikers weinig tijd om de gegevens te verzamelen en klaar te maken voor analyse.

De geomorfologische kaart staat op de geodatavoorziening van de rijksoverheid Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). De bodemkaart is zowel als webservice als downloadfile beschikbaar. De kaart kan ook worden gevonden via het Nationaal Georegister of via het dataportaal van de Nederlandse overheid.

Bronhouder van de geomorfologische kaart is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

Aanleverplicht geldt voor:

Ministerie LNV.