Geotechnische Boormonsterbeschrijving (BHR-GT BMB)

Een geotechnische boormonsterbeschrijving beschrijft de samenstelling van de bodem. Dit is belangrijk voor het bepalen van de draagkracht van de ondergrond.

Overal waar in Nederland op of in de grond gebouwd wordt is inzicht in de ondergrond en draagkracht belangrijk. Denk aan:

  • tunnels en andere ondergrondse werken
  • funderingen
  • grondconstructies zoals dijken
  • damwanden

Ketentest

De landelijke voorziening BRO is voor dit registratieobject in ontwikkeling. Voor deelnemers van de ketentest is alvast een instructie met documentatie beschikbaar. Wilt u ook meedoen met de ketentest of wilt u meer weten? Neem contact op met de Servicedesk of kom naar de BRO Ketendemo-dag.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1 januari 2020.

Instructies

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.