Geotechnische Boormonsteranalyse (BHR-GT BMA)

Een geotechnische boormonsteranalyse analyseert een geologisch boormonster. De analyse geeft belangrijke informatie over onder meer de draagkracht van de ondergrond.

In de geotechniek zijn deze boormonsters belangrijk voor ontwerp en realisatie van tunnels, dijken, damwanden en funderingen.

Ketentest

De landelijke voorziening BRO is voor dit registratieobject in ontwikkeling. Voor deelnemers van de ketentest is alvast een instructie met documentatie beschikbaar. Wilt u ook meedoen met de ketentest of wilt u meer weten? Neem contact op met de Servicedesk of kom naar de BRO Ketendemo-dag.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020. Ook is een uitbreiding gepland in Tranche 3, datum inwerkingtreding 1-1-2021.

Instructies

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.