Geotechnische Boormonsteranalyse (BHR-GT BMA)

Een geotechnische boormonsteranalyse analyseert een geologisch boormonster. De analyse geeft belangrijke informatie over onder meer de draagkracht van de ondergrond.

In de geotechniek zijn deze boormonsters belangrijk voor ontwerp en realisatie van tunnels, dijken, damwanden en funderingen.

Twee delen

Het registratieobject valt onder Tranche 2, maar in Tranche 3 staat een uitbreiding van dit registratieobject gepland. Daarom kent dit object de toevoegingen 1 en 2.

Geotechnische boormonsteranalyse 1 bestaat uit 8 type bepalingen:

 1. Watergehalte
 2. Organischestofgehalte
 3. Kalkgehalte
 4. Volumieke Massa
 5. Volumieke massa Vaste delen
 6. Korrelgrootteverdeling
 7. Verticale vervorming
 8. Maximale ongedraineerde schuifsterkte

Geotechnische boormonsteranalyse 2 breidt 1 bepaling uit en voegt daar nog 4 nieuwe type bepalingen aan toe:

 1. Zettingseigenschappen (Verticale vervorming hernoemd naar Zettingseigenschappen en aangevuld met CRS)
 2. Consistentiegrenzen
 3. Schuifspanningsverloop bij belasting
 4. Schuifsterkte bij horizontale vervorming
 5. Verzadigde waterdoorlatendheid

Planning

Het registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020. Ook is een uitbreiding gepland in Tranche 3, datum inwerkingtreding 1-1-2021.

Catalogus

In de catalogus staat welke gegevens van dit registratieobject in de BRO staan.

Actueel

Geotechnisch Booronderzoek per 1 mei volgens nieuwe NEN-norm aan te leveren

Instructies

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.