Geologische Boormonsterbeschrijving

Een beschrijving van geologische boormonsters, schetst de opbouw van de ondergrond en de eigenschappen die bij de geologische lagen horen.

In de geologie staat booronderzoek bijna altijd in het teken van kartering of modellering. Dat zijn activiteiten die erop gericht zijn een goed fundament te leggen voor de andere vormen van onderzoek.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 3, inwerkingtreding 1 januari 2021.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  EZK, IenW, Defensie en LNV.