Geologische Boormonsteranalyse

Bij het analyseren van geologische boormonsters, bekijk je de opbouw van de ondergrond en de eigenschappen ervan.

Deze analyses staan booronderzoek bijna altijd in het teken van kartering of modellering. Dat zijn activiteiten die erop gericht zijn een goed fundament te leggen voor de andere vormen van onderzoek.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4, inwerkingtreding 1 januari 2022.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van IenW, BZK, Defensie en LNV.