Cultuurtechnische Boormonsteranalyse

De cultuurtechnische boormonsteranalyse analyseert monsters van de ondiepe lagen van de ondergrond.

Uitkomsten van de analyses worden benut voor het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken. Denk aan landbouw en natuur. Dit geeft informatie over de gebruikswaarde van de grond.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4, inwerkingtreding 1 januari 2022.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van IenW, BZK, Defensie en LNV.