Tranche 4

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in vier tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vindt u meer informatie over tranche 4.

Tranche 4

Tranche 4 treedt op 1 januari 2022 in werking. Eén object treedt wettelijk op 1 juli 2022 in werking. Op dat moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 4 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze registratieobjecten staan in onderstaande tabel.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 4

Inwerkingtreding: 1 januari 2022 óf 1 juli 2022*

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Formatieweerstandonderzoek

Gemeenten,  provincies, waterschappen, Ministerie van  IenW, Rijkswaterstaat

Booronderzoek |

Geologische Boormonsterbeschrijving 2*

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Geologische boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Toegepast geologisch booronderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwaterproductiedossier

Provincies

Grondwatergebruiksysteem Provincies, waterschappen en ministerie van IenW
Model Grondwaterspiegeldiepte Min. LNV
Bodemkaart 2 Min. LNV
Locatie Mijnbouwwerken Min. EZK
Mijnbouwwetvergunning Min. EZK