Ketentest Milieukwaliteit

Gepubliceerd 27 juni 2024

TNO test in samenwerking met Nazca (Visma Roxit) aanleveringen van het registratieobject Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) voor het kwaliteitsregime IMBRO/A. De testresultaten geven een goede indicatie van de te verwachten resultaten voor de bronhouders.

Voordat we in de keten nieuwe functionaliteit ondersteunen, testen we deze eerst samen met vertegenwoordigers van de stakeholders. De ketentest milieukwaliteit is daar onderdeel van. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met softwareleveranciers om zo in kleine overzichtelijke stappen de hele BRO-keten van inwinning tot afname goed werkend te krijgen.

Bevindingen

Momenteel wordt er getest met de data van een gemeente die 16.000 bodemonderzoeken in het BIS. Hiervan bevatten er 5.000 geen geometrie. Deze onderzoeken kunnen aangeboden worden, maar komen als niet-valide retour.Geometrie is een verplichting voor het leveren van valide bestanden aan de BRO. Dit betekent dat deze 5.000 SAD’s niet in de BRO geregistreerd kunnen worden. Van de resterende ca. 11.000 bodemonderzoeken zijn er ca. 6.000 als valide berichten op het bronhouderportaal (BHP) doorgekomen. Voornaamste reden voor het niet-valide zijn van de aangeleverde berichten zit in verouderde stofcodes die gebruikt zijn in het verleden. Op basis van deze bevinding zullen er aanpassingen worden gedaan aan het kwaliteitsregime IMBRO/A.

Verwerken aanpassingen

Waar in het begin van dit jaar voornamelijk nog technische hobbels genomen moesten worden, richt de ketentest zich nu meer op de inhoud van de gegevens. Vanwege de voorlopige resultaten uit de ketentest, en ook vanwege het maken van de IMBRO-catalogus, worden er aanpassingen gedaan aan de IMBRO/A-catalogus. Zo worden er bijvoorbeeld waardebereiken verruimd en worden alle ‘vervallen’ parameters toegestaan onder IMBRO/A. Op deze manier wordt het aantal IMBRO/A SAD-gegevens dat straks in de BRO geregistreerd kan worden vergroot.

De aanpassingen voor leveringen onder IMBRO/A zijn door het standaardisatieteam inmiddels vastgelegd in zogenaamde werkafspraken. Vervolgens zal het bouwteam van de Landelijke Voorziening (LV) deze aanpassingen verwerken in de software. Als dit voltooid is, kan Nazca (Visma Roxit) de dataset van de gemeente opnieuw aanleveren. Zo kan gekeken worden naar de te verwachten belasting en doorlooptijd van de verwerking van de aanleveringen.

Vervolg

Het aankomende kwartaal worden het BROloket en PDOK klaargemaakt voor het verstrekken en tonen van de SAD-gegevens. Waar mogelijk zal functionaliteit voor het BROloket hergebruikt worden in het Bronhouderportaal. Ook zal de afname van SAD getest worden. Er zijn momenteel drie partijen die aangegeven hebben de afnamekant te willen testen. Kortom: er is nog werk dat verzet moet worden in het aankomend kwartaal voordat daadwerkelijke SAD-leveringen aan de BRO plaats kunnen gaan vinden, maar het aantal technische en inhoudelijke bevindingen neemt af. Hierdoor komt de eindstreep steeds meer in zicht om SAD IMBRO/A-gegevens in de BRO te kunnen registreren.