Flinke toename gegevens in de BRO

Gepubliceerd 25 juni 2024

Het gaat goed met het aanleveren van gegevens aan de BRO. We zien dat er een constante gegevensstroom is van sonderingen (CPT’s), booronderzoek (BHR) en grondwatermonitoringputten (GMW’s). Ook is er een enorme toename in grondwaterstanden (GLD) vanaf 2021. Ook het aanleveren van relatief nieuwe registratieobjecten komt op gang. Hoe meer gegevens, hoe waardevoller de BRO is voor het nemen van besluiten over vraagstukken in de leefomgeving.

Sinds begin 2017 registreren bronhouders hun ondergrondgegevens in de BRO. Dat begon met sondeer-en booronderzoek en in de jaren daarna kwamen de grondwatermonitoringgegevens erbij. Daarna volgden de grondwatergebruiksgegevens en binnen afzienbare tijd komt ook Milieukwaliteit in de BRO. Hoeveel registratieobjecten zijn inmiddels al geregistreerd in de BRO? En door welke bronhouders? Hieronder staat allereerst een overzicht van de totalen tot medio mei 2024.

Let op: We werken momenteel aan een update van de BRO Monitor. Onderstaande aantallen kunnen afwijken van de overzichten in de BRO Monitor.

Aantal registratieobjecten medio mei 2024

De trends

Opvallend is het grote aantal bodemkundige booronderzoeken (BHR-P). Dit zijn de historische gegevens uit de BIS van WENR (Wageningen Environmental Research). Bij de sonderingen (CPT) zijn 75.000 afkomstig uit DINO. Ook zitten veel historische grondwatermonitoringgegevens (GMW, GAR en GLD) in de BRO.

Verder is te zien dat de grondwatermonitoringnetten (GMN) nog relatief nieuw zijn voor bronhouders. Wel is bekend dat veel bestuursorganen momenteel bezig zijn om monitoringnetten te registreren.

Ook nieuw zijn de Grondwatergebruikssystemen en Grondwaterproductiesystemen, die sinds medio vorig jaar via het Landelijk Grondwater Register naar de BRO komen.

Het berichtenverkeer naar de BRO

In het overzicht hieronder is het aantal transacties in de tijd gezet. Het gaat hier om het berichtenverkeer naar de BRO: registraties, aanvullingen en correcties. Er is te zien dat er een constante gegevensstroom is van sonderingen (CPT’s), booronderzoek (BHR) en grondwatermonitoringputten (GMW’s). Ook is er een enorme toename in grondwaterstanden (GLD) vanaf 2021 (in blauw). Het aantal transacties is met de grondwaterstanden flink toegenomen. In totaal gaat het om 2,6 miljoen transacties tussen 2021 en nu.

Totaal aantal transacties per maand (exclusief correcties)

Ruim 900 miljoen grondwaterstanden

Het blauw in de grafiek is de grote hoeveelheid reeksen van (deels historische) grondwaterstanden die sindsdien in de bijna 50.000 geregistreerde Grondwaterstandonderzoeken zijn aangeleverd. In totaal zitten er nu al ruim 900 miljoen grondwaterstanden in de BRO. Dit aantal zal in de komende tijd naar verwachting nog fors toenemen.

Een van de grote pieken is de registratie in 2023 van (historische) grondwatersamenstellingsgegevens van RIVM en de provincies.

Helemaal rechts in de grafiek vallen de registraties van de Grondwaterproductiedossiers (GPD) op. Dit zijn de rapportages van de hoeveelheden onttrokken water van Grondwatergebruiksystemen (GUF), die vanuit het Landelijk Grondwater Register komen. Dat is echt iets van de laatste maanden.

Totaal aantal registratie transacties per type bronhouder

Waar komen de gegevens vandaan?

Hierboven is een uitsplitsing gemaakt naar de transacties per type bronhouder. Het aantal transacties van grondwaterstanden van gemeentes (>300), waterschappen (21) en provincies (12) is ongeveer gelijk. Weliswaar hebben veel bronhouders nog geen grondwaterstanden geregistreerd, maar er is wel te zien welke bronhouders de taak van grondwatermonitoring hebben.

Verder is te zien dat provincies zich minder bemoeien met het geotechnische werkveld. Dit in tegenstelling tot de waterschappen en gemeentes, die wel veel sonderingen en geotechnische boringen aanleveren. Die hebben, getuige hun relatief grote aandeel, daarin wel een belangrijke taak. Al met al is te zien dat bestuursorganen goed aan de slag zijn met hun rol als bronhouder.